Тарых шартлары - кёп, юйретиу магъанасы - уллу

Къабарты-Малкъарны  уголовный-толтуруучу системасыны (УИС) ветеранлары  «Вулкан»  деген ат бла тарых магъаналы китапны  жыйышдырып, басмалатхандыла. Ол УИС-ни энчи бёлюмю къуралгъанлы  26 жыл толгъанына жораланады,деп билдиргендиле бизге КъМР-де УФСИН-ни пресс-службасындан.    

Аны авторлары  Залимгери Шогемов бла Анзор Сасиковдула.  Алагъа керекли документлени, суратланы   жыйышдырыргъа УИС-ни  башха ветеранлары уллу болушлукъ этгенлерин да чертирге тийишлиди. Китапда  «Вулканны»  ал атламларыны, айный баргъаныны эмда бюгюннгю жашаууну юсюнден  кёп сейир шартла  табаргъа боллукъду. Сёз ючюн,  отрядны биринчи  башчысы   КъМР-де УФСИН-ни таматасы болуп тургъан  Ахмед Сиражевич Абидов эмда китапны авторларындан бири, спецназны командири Залимгери Давлетгериевич Шогемов болгъандыла. 

Бу системада ишлеп тургъанлай,  ишчи борчларын толтура жоюлгъанлагъа китапда  энчи жер бёлюнеди. «Вулканда»  кёп жылланы махтаулу къуллукъ этип тургъанланы юсюнден да окъуп  билирге, аладан юлгю алыргъа да боллукъду.  

Документли издание, тарых магъаналы болуу бла чекленип къалмай, аны юйретиу, дидактикалы, билдириу себеби да барды. Анда  басмаланнган материалла бу системада  къуллукъ этерге келген жаш адамлагъа   билимлерин, усталыкъларын  ёсдюрюрге да болушуругъу баямды. 
Китапны дагъыда бир магъаналы жаны барды - ол бу службаны даражасын кётюрюрге, тёлюлени бир бирлери бла байламлыкъларын кючлендирирге, ахшы тёрелени сакъларгъа себеплик этерикди. 

Любовь Адилова.
Поделиться: