Чыгъарылгъан эсепледе иги ёсюм эсленеди

Быйыл биринчи  октябрьге Россельхозбанкны  Къабарты-Малкъарда бёлюмюню кредит бохчасыны ёлчеми  10,8 миллиард сомгъа жетгенди. Аны асламысы, неда  8,8 миллиард сом, предприятиялагъа берилген ахчады, къалгъан 2 миллиард  сомну уа  адамла алгъандыла, деп билдириледи  финанс организацияны пресс-службасындан. 

Тогъуз айны ичине банк  гитче эм орта бизнесде уруннганлагъа 477 миллион сомдан аслам бергенди.  Аны битеу ёлчеми 709 миллион сом чакълы бирди. Эл мюлкде    кезиулю ишлени  бардырыргъа  291 миллион сом бёлюннгенди. Дагъыда  360 миллион сомну ёнкюч алыргъа заявкала берилгендиле.

Ипотека кредитлени ёлчеми да тогъуз айгъа   790 миллион сомдан атлагъанды. Быйыл 94 миллион сом  53 ипотека  кредитге берилгенди.  
Жыл башланнганлы банкга 5770 чакълы  адам  1,8 миллиард сом салгъандыла. Алай бла   биринчи октябрьге  депозит бохча 4,2 миллиард сомгъа къалын болгъанды.  
Адамла кёбюсюнде   ахчаларын "Пенсионный" эм "Доходный" вкладлагъа  салыргъа излейдиле. Къолайлыракъланы арасында  уа  «Премиальныйге» сурам уллуду. 

Быйыл банкны бёлюмю 7000  тёлеу карта къошханды. Алай бла республикада аланы саны  141 мингден атлагъанды. Бюгюнлюкде банкны карточкалары бла  194  организациягъа иш хакъ тёленеди, аланы кёбюсю бюджетникледиле.     

Банкыбызны жумушларын хайырланнганлагъа тап болурча мадарла этиледиле, ол санда тюрлю-тюрлю жумушланы тамамлагъан   автоматланы  санына къошула барады.   Бусагъатда  республикада  34 банкомат бла  16 информация-тёлеу терминал ишлейдиле. Агропромышленный комплекс (АПК) республиканы экономикасыны магъаналы бёлюмю болгъанын ангылайбыз эмда аны айныууна къайгъыргъанлай, болушханлай  турабыз.  Бюгюнлюкде банк   жылгъа  беш процент тёлерча льгота   кредит бла жалчытыуда биринчи жерни алады.  

Башха бёлюмледе   жетишимлерибиз да къууанырчадыла.  Аны хайырындан битеулю кредит бохчабыз кёбее барады.   Мындан арысында да аграрийлеге ахча бла болушургъа, кредит алыргъа тынчыракъ  эмда  хар кимге да тап болурча этер умутубуз барды,- дегенди Россельхозбанкны  Къабарты-Малкъарда бёлюмюню таматасы  Алим Сокуров.

Курданланы Сулейман.
Поделиться: