Борчунг бар эсе, аны тёлеп къутулгъандан игиси жокъду

   Сюд приставланы федерал службасыны  КъМР-де Управлениясында  былтырны эсеплерин чыгъаргъандыла. Анга  жораланнган брифингде республиканы баш сюд приставыны  орунбасары Олег Эфендиев  2018 жылда управлениягъа толтурургъа деп миллиондан аслам  иш тюшгенин, андан  бу ведомствода ишлегенлени хар бирине  9,7 минги жетгенин билдиргенди. Ол а орта эсеп бла алып айтханда,  саулай Россейде болгъанындан эсе юч кереге кёпдю,дегенди.
      Ол  билдиргеннге кёре, толтурургъа деп берилген ишлени  асламысы  ГИБДД-ны органларындандыла. Ала битеу да 675533 боладыла (67,2 процент). Приставланы иги къармашханларыны  хайырындан  республиканы  бюджетине 145 миллион сомдан аслам  тюшгенди, ол а  аны аллында жылны  бу кезиую бла тенглешдиргенде 1,7 кереге  кёпдю.  Инсанлагъа бла организациялагъа 1,2 миллиард сомдан аслам къайтарылгъанды, ол да  218 миллион сомгъа кёпдю.
   Докладчы алиментледен албугъартханла бла байламлы иш да тири баргъанын билдиргенди. Былтыр аллайлагъа 42 миллион сом  тёлетилгенди, бир бирлдерине уа 141  уголовный иш ачылгъанды. РФ-ни УК-сыны 157-чи статьясына кёре жууапха  сексен адам тартылгъанды.
     Республиканы баш приставы  борчлары болгъанлагъа тышына барыргъа, машинаны жюрютюрге да тыйгъыч салыныргъа боллугъун эсгертгенди. Былтыр  аллай отуз эки адамны заманында налогларын тёлемегенлери ючюн РФ-дан тышына иймей къойгъандыла.
    -Билмей тургъанлай приставла жокълап къалмаз ючюн, ким да борчу болгъанын бла къалгъанын  "Банк исполнительных производств"  деген  энчи сайтда къарап билирге боллукъду.  Борчлары болгъанлагъа уа  аны электрон  системаланы хайырланып тёлерге онг бериледи. Андан сора уа аны юсюнден  сюд  приставлагъа билдириу этерге керекди. Ол заманда жолугъузгъа чырмау чыгъарыкъ тюйюлдю,-дегенди   Олег Эфендиев.
Ахырында ол журналистлени сорууларына  жууапла  бергенди. Ала уа  асламысында  борчланы банк картдаладан сормай алыу законлу болгъанын бла къалгъанын билирге сюйгендиле. «Сюд приставланы  аллай  эркинликлери барды,-дегенди Олег Аркадьевич.-   Борч юч минг сомдан атлай эсе,  ырысхысы   арест салынады.  Ары дери уа аны ахча бла тёлеп къутулургъа  тюшерикди. Карточка къуру эсе уа, приставлагъа берилген  документ   ахча тюшгюнчю кючюн тас этмей турлукъду".

Холаланы Марзият.
Поделиться: