Сабийле саулукълу эм къоркъуусуз болур ючюн

Чегем районда  уголовный-толтуруучу  инспекцияда  къуллукъ этгенле  «Сабийлерибизни саулугъу эм къоркъуусузлугъу ючюн» деген Битеуроссей акциягъа  къатышхандыла, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан. Аны бла бирге ала бу ишге кеслерини эсеплеринде  тургъан акъылбалыкъ болмагъан жашланы бла къызланы да къошхандыла.

Анга КъМР-де МВД-ны бёлюмюню къуллукъчусу  Ирина Давыдова,  Чегем районда Ич ишле министерствону акъылбалыкъ болмагъан сабийле бла  ишлеген бёлюмню  тамата оперуполномоченныйи  Ахкёбекланы Зайнаф, ара район больницаны врач-наркологу  Артур Пачев, Лячинкъая элни иймамы  Лиуан Дышеков, Чегем районну администрациясында акъылбалыкъ болмагъанла бла ишлеген бёлюмню  келечилери  Элла Кишева бла Бэлла Карданова, ОВД-ны ветеранларыны советини председатели  Владимир Оришев, КъМР-де УФСИН-ни Чегем районда бёлюмюню  начальниги Анзор Бирсов да къатышхандыла.

Тюбешиуню баш магъанасы - ёсюп келген тёлю саулукълу жашау хал бардырырча этиудю. Энчи эсни  ведомстволаны  келечилери  акъылбалыкъ болмагъанланы  наркотиклени хайырланнганлары эмда сатханлары, жайгъанлары ючюн къаллай жууаплылыкъгъа тартылыргъа боллукъларына бургъандыла, уголовный кодексни статьялары бла шагъырейлендиргендиле. Дагъыда къонакъла, жаш адамла  наркотиклени жайгъанланы юсюнден билгенлей, аланы право низамны сакълаучу органлагъа айтыргъа  кереклисин да чертгендиле.

Любовь Адилова.
Поделиться: