Борчугъуз бар эсе, сюд приставланы сакълагъыз

Озгъан онбир айгъа организацияла бла адамла отлукъ-энергетика комплексге (ТЭК) берлик борчдан 244 миллион сомдан аслам жыйылгъанды, деп билдиргендиле Сюд приставланы федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны пресс-службасындан.
     Республиканы районларында сюд приставланы бёлюмлерини бла ТЭК-ни предприятияларыны келечилери кюн сайын рейдле бардырадыла. Аны чеклеринде ахча бералмагъанланы онбир миллион сом багъасы ырысхыларына арест салыннганды.
Бюгюнлюкде  борчлары отуз минг сомдан аслам болгъан 6934 адам барды. Аланы Россейден тышына чыгъаргъа эркинликлери жокъду. Приставла тёлеулени жыяр ючюн, законодательство бла берилген тюрлю-тюрлю амалланы хайырланадыла. Ол санда: ырысхыгъа арест саладыла, банклада бла кредит организациялада счётлада жыйылгъан ахчадан бир кесегин тыядыла, жеринден тепдирилген эм тепдирилмеген мюлкню регистрациясын этиуге чек саладыла, машинаны жюрютюрге праволаны сыйырадыла.  
      Борчну ёлчеми нелляй бир болгъанын ФССП-ны сайтында «Банк данных исполнительных производств» деген бёлюмюнде неда аны мобиль къошагъында кёрюрге боллукъду. Дагъыда ол экинчи амал бла борчну тёлерге, аны юсюнден билдириу келирча да этерге онг барды.

 

КУРДАНЛАНЫ Сулейман.
Поделиться: