Кёп жыл озса да, бизни арабыздады

1 ноябрьде Къабарты-Малкъарны халкъ поэти, Ленинчи, СССР-ни, РФ-ни да Къырал саугъаларыны лауреаты Къулийланы Къайсынны туугъан кюнюдю. Аны эсгере, Къулий улу атлы проспектде эсгертмесине Къабарты-Малкъарны жамауаты жыйылгъан эди. Ары республиканы Парламентини, Правительствосуну,  жамауат биригиулени келечилери, устазла, поэтни къалам къарындашлары, анга сый берген, фахмусу, адамлыгъы ючюн да ыспас этгенле адамла келген эдиле.
 
Жыйылыуну КъМР-ни культура министри Мухадин Кумахов ачханды, бардыргъанды.  Ол сёзюн уллу поэтни назмулары бла башлагъанды. Ызы бла аны чыгъармачылыгъыны, жашау жолуну юсюнден да айтханды.  Ол Къайсынны поэзиясыны дуния магъанасы кюнден-кюннге ёсе баргъанын, битеу дуния башында поэзияны сюйгенле аны къайтып окъугъанларын белгилегенди.  Бюгюн а закий бизни эшитип тургъанына ийнаннганын билдиргенди.
Андан ары сёзню кезиую КъМР-ни Парламентини Председателини орунбасары Жанатайланы Салимге жетгенди. Ол уллу поэтибиз, уллу адам туугъанлы заман ёмюрден атлагъанын чертип, аны жашауу бизге юлгюлю болгъанын, андан халкъбызны, къыралыбызны да сюерге юйренирге боллугъубузну белгилегенди. Ол белгили жерлеши бла не заманда да ёхтемленнгенин, аны назмулары жаш тёлюню игиликге, халаллыкъгъа, мамырлыкъгъа чакъырып турлукъларына ийнаннганын айтханды.  
Ызы бла, филология илмуланы доктору, профессор Хангери Баков сёлешгенди. Ол бек алгъа Къайсынны назмуларын ташха салгъанлагъа – аны атын жюрютген фондха (председатели Тетууланы Хадис) ыразылыгъын айтханды. Сора, келгенлени бу сыйлы кюн бла алгъышлап,  Къулий улу адамланы сюйгенин, дайым аланы араларында болуучусун да эсгергенди. Къалам къарындашына атап, КъМР-ни, КъЧР-ни, Адыгеяны да халкъ жазыучусу Исхак Машбаш жазгъан назмудан юлгю келтирип: «Артыкъ окъургъа сюймеген жаш тёлюге да  сюйдюргенди Къулий улу назмуланы. Сау болсун!» – деп бошагъанды сёзюн.
Китапны сюйгенлени биригиулерини таматасы Наталья Шинкарёва поэтни бир къауум назмусун окъуп: «Бюгюн биз бери бир бирибизни сюйген поэтибизни туугъан кюню бла алгъышларгъа келгенбиз. Жылла оза барсала да аны чыгъармаларыны магъаналары азаймайды, кёбейе барады ансы. Не жыл санда да, къайда да окъуйдула таулу поэтни назмуларын. «Не зат ючюн сюесиз Къайсынны?» – деген сёзге жаш адамланы къайсы да терк къыйналмай жууап этгенлери халкъны анга сюймеклигини шартыды», – дегенди ол.
КъМР-ни халкъ поэти Созайланы Ахмат: «Бизни бюгюн бетлерибиз жарыкъдыла, къарамларыбыз халалдыла. Нек десенг, Къайсын бизге, биз анга къарап турабыз. Мен аны кесин таныгъаныма бек къууанама», – дегенди. Аны акъыл кючюню, фахмусуну, бийиклигини, уллу адамлагъа тийишли жандауурлугъуну, кишилигини, миллетин, къыралын бек сюйгенини юсюнден айтханды. 
Былтыр поэтни 100-жыллыгъын белгилерге Москвагъа баргъанында, анда айтхылыкъ жерлешлерини юсюнден кёп белгили адамла сёлешгенлерин, бири уа: «Къайсын ёлгенли, мен ауруп къалгъанма», – дегенин,  ол алай айтханда, зал ёрге къопханы закийге, аны бетинде халкъбызгъа да берилген сый эди», – деп эсгергенди. Ол оюм этгеннге кёре, садикледе, школлада да уллу поэтибизни назмуларын окъугъанла артда иги адамла болуп ёсерикдиле. 
Къабарты-Малкъарда Адамны эркинликлерин жаны бла уполномоченный Зумакъулланы Борис: «Жыл сайын бери келип, биз Россейни уллу адамына, бизни жерлешибизге – Къулийланы Къайсыннга сый-намыс этгенибизни кёргюзтебиз. Ол бизни, аз санлы малкъар халкъны, бек уллу халкъла бла тенг этгенди. Алай ёхтемленебиз бизде Къайсын болгъаны ючюн. Ол уллу тёлюню адамы эди. Хар араларындан кетген адамгъа жарсыгъанды», – деп, ол тёлюге аталгъан назмуну кесегин орус, малкъар тилде да айтханды.    
Тюбешиуню ахырында Чегем районну администрациясыны таматасы Хасанш Одижев, жыйылгъанланы поэтни туугъан кюню бла алгъышлагъанды эм, хар жыл сайын бола тургъаныча, Къайсынны поэзиясын сюйгенлени аны Биринчи Чегемде Юй-музейине, анда боллукъ митингге къатышыргъа чакъыргъанды. Жыйылгъанла уа шайырны эсгертмесине гюл къысымланы салгъандыла. 

 

Мусукаланы Сакинат.

Свежие номера газет Заман


16.11.2018
14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018