Алимлерибизни жангычылыкъларына - бийик багъа

Кёп болмай Юг Кореяны ара шахары Сеулда  илму ишлеге бла технологиялагъа жораланнган эмда аланы коммерцияда хайырланырча онг тапдыргъан   «SILF-2018» - деген XIV халкъла аралы инновациялы  кёрмюч-ярмарка болгъанды. Анда 31 къырал илмуну тюрлю-тюрлю бёлюмлеринден эм техникадан  640-дан аслам иш  кёргюзтгендиле. Эм кёп жангычылыкъланы Юг Корея, Къытай, Малайзия, Таиланд, Иран, Египет эм Польша хазырлагъандыла.
Россейни Жарыкъландырыу министерствосуну кёрмючю вузланы, миллет тинтиу араланы эм илму предприятияланы ишлеринден къуралгъанды. Ала информация эм телекоммуникация, энергетика, нанотехнологияла, экология  эмда башха затла бла байламлыдыла. Саулай да 45  инновациялы зат кёргюзтюлгенди. Ол санда КъМКъУ-ну  полимерле лабораториясы  «Жангы материалла» деген секцияда кесини жангычылыкълары бла шагъырей этгенди. Мында ала эм  игиледен бирине саналып, доммакъ майдалгъа бла Таиваньны  инвестор лигасыны энчи саугъасына тийишли болгъандыла. Азия регионну промышленность бёлюмюнде бийик качествону белгисича даражаны тутады.  
КъМКъУ-ну жангы материалла эм аддитив технологияла жаны  бла лабораториясыны таматасы Светлана Хаширова айтханнга кёре, аланы илму ишлери ким да эс бурурчады эмда  коммерция жаны бла да къыйматлыды.  Форум  илму-технологияла бла байламлы   жангы затланы, проектлени кёргюзтюрге, сынамыбызны ёсдюрюрге, байламлыкъланы кючлерге, кадрланы хазырларгъа эм продукциябызны тыш къыралланы рынокларында да кёргюзтюрге онг бергенди», - дегенди ол. 

 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: