Комсомолну аламат тёрелерине таянып, жаш тёлю бла ишни аямай тирилтирге

Къабарты-Малкъар къырал университетде «Комсомолну тарыхы: жылла, болгъан ишле эмда шёндюгю заман» деген  илму-практика конференция бардырылгъанды. Аны   КъМКъУ  эмда  комсомолну ветеранларыны республикалы совети къурагъандыла. Ол ВЛКСМ-ни  100-жыллыкъ юбилейине жораланнганды.
Форумгъа КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова,  законла чыгъарыучу органны Билим бериу, илму  эмда жаш тёлю политика жаны бла комитетини таматасы Светлана Азикова, Культура, граждан обществону институтларын айнытыу эм СМИ жаны бла комитетини таматасы  Борис Паштов,  Граждан обществону институтлары бла байламлыкъла къурау  эмда миллетлени ишлери жаны бла управленияны башчысы Анзор  Курашинов,  комсомолну ветеранлары, жаш тёлю организацияланы башчылары, КъМКъУ-ну преподавательлери бла студентлери кёп санда къатышхандыла.   
Конференцияны комсомолчуланы биригиуюню таматасы Александр Жигатов бардыргъанды. Ол республиканы комсомолуну тарыхыны юсюнден кёп юлгюле келтирип айтханды. Ёсюп келген тёлюню юйретиуде бу организацияны  ахшы сынауларын хайырланыргъа керек болгъанын чертгенди. Татьяна Егрова да кесини сёзюнде аны ол оюмун тюзге санагъанды.  
- Комсомолну жаш тёлюню юйретиуде магъанасы бек уллу эди. ВЛКСМ-ни членлери окъууда, урунууда да, ол санда деменгили къурулушлада, башха магъаналы ишледе да, ал сатырда болуп, башхалагъа  юлгю кёргюзтгендиле. Аны себепли бюгюнлюкде битеу бу биригиуню  ахшы сынауларын къайтарыу жаланда хайыр келтирликди. Шёндюгю жаш адамла да билимлидиле,  акъыллыдыла, алгъа таукел къарайдыла, алай, мен оюм этгенден,  алагъа алгъынча уллу эс бурулмайды. Бюгюн мында алагъа къалай бла  болушургъа боллугъуну юсюнден да сёз  барыр деп ийнанама,-дегенди спикер.

Ректорну  юйретиу иш жаны бла  орунбасары Ауес Кумыков а  конференция  КъМКъУ-да  бардырылгъанына вузну оноучулары бек ыразы болгъанларын билдиргенди. «Бизни университетибиз комсомолну тарыхы бла байламлыды, билим бериу, илму жаны бла да не заманда да ал тизгинледе баргъанды. Биз бюгюнлюкде да ол жаш тёлю организацияны ахшы тёрелерин сакъларгъа кюрешебиз: студент къурулуш, педагог отрядла, вожатыйле, интернационал клубла   ишлейдиле, комсомолну да музейин къурагъанбыз», -дегенди.

Борис Паштов а жыйылгъанланы Коммунист партияны атындан алгъышлагъанды. «Бу форумну «Комсомол- мени къадарым» деген ат бла бардырылгъаны бошдан тюйюлдю. Керти окъуна мени, дагъыда бу залда олтургъанладан кёплени  къадарлары аны бла байламлыды»,-дегенди. Ол да комсомолну иги тёрелерин къайтарыу жанлы болгъанын билдиргенди. «Къыралда, республикада да битеу деменгили ишле коммунистлени бла комсомолчуланы башламчылыкълары бла тамамланылгъандыла»,-деп чертгенди.
Жыйылгъанла комсомолну ветеранларыны республикалы  советини сыйлы председатели, КъМР-де Адамны эркинликлери жаны бла  уполномоченный, тарых илмуланы доктору,  профессор Зумакъулланы Борисни  «Къабарты-Малкъарны къыраллыгъын къурауда эм айнытыуда комсомолну магъанасы эм борчлары»  деген  докладына сюйюп тынгылагъандыла. 
- Комсомолчуланы республикада эл мюлкню, промышенностьну, дагъыда  башха бёлюмлени айнытыуда къыйынлары бек уллуду. Ала, комсомол билетлерин кёкюреклерине къысып, душманны аллында къалкъан болуп сюелгендиле, хорламдан сора уа колхозланы, совхозланы, фабрикаланы, заводланы, оюлгъан юйлени  аягъы юсюне салыугъа тири къатышхандыла. Кёпле Совет Союзну  орденлери эм майдаллары  бла да саугъаланнгандыла, жыйырма жаш адам а къыралны бек сыйлы саугъасына тийишли  болгъандыла,-дегенди.
Андан сора   докладла  бла тарых илмуланы кандидаты Муслим Тамазов,  тарых илмуланы доктору профессор Мадина Текуева сёлешгендиле.
Пленар жыйылыуда уа   Прохладна районда комсомолну ветеранларыны таматасы Александр Матросов, Нальчик шахарда  организацияны башчысы,  педагогика илмуланы доктору Байчеккуланы Нина, филология илмуланы кандидаты, КъМКъУ-ну преподаватели Альбек Абазов, университетни 3-чю курсуну студенти  Кючюкланы Мадина, дагъыда башхала докладла этгендиле. Ала тюрлю-тюрлю шартла келтиргендиле, алай оюмлары уа бир эди -  комсомол къымылдау совет жаш тёлюню бирикдириуде уллу кюч болгъанды. 
Аны себепли мындан ары да  жаш тёлюню патриот ниетледе юйретиуде аны тёрелерин хайырланыргъа,  ёсюп келгенле бла ишлеуню кючлендирирге, аны ючюн деп  биригиуле, клубла къураргъа, аллай проектлеге энчи магъана берирге. Ма ол эмда башха магъаналы эсгертиуле конференцияны  резолюциясына киргендиле.
Ахырында  Къабарты-Малкъар къырал университетни  жыр-тепсеу къауумлары эмда республикада атлары айтылгъан артистле сейирлик концерт  кёргюзтгендиле.

Холаланы Марзият.

Свежие номера газет Заман


09.11.2018
07.11.2018
06.11.2018
02.11.2018