Энергияны аяулу хайырланыргъа юйретир умутда

Къабарты-Малкъарда энергияны аяулу хайырланыу эмда экология жаны бла #ВместеЯрче деген фестиваль башланнганды. Аны республиканы энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу министрини орунбасары Оразайланы Альберт ачханды. Нальчикде Т. К. Мальбахов атлы миллет библиотекада аны бла байламлы жыйылыугъа министерстволаны бла ведомстволаны келечилери, алимле, устазла эм студентле къатышхандыла, деп билдиргендиле министерстводан.

Фестиваль битеу Россейде бу айны ахырына дери бардырыллыкъды. Ол къуралгъанлы тёрт жыл болады. Бу ишни чеклеринде билим бериу учреждениялада энергияны аяулу хайырланыуну юсюнден дерсле, чыгъармачылыкъ эмда илму-излем конкурсла ётерикдиле. Предприятиялада къураллыкъ ачыкъ эшиклени кюнлеринде  уа энергияны аягъан технологияла кёргюзтюллюкдюле.

Омарланы Мурат.
Поделиться: