Жангылыкъла

Лицейде – вузну информациялы классы

   Кёп болмай «Информатики XXI века» деген усталыкъ сайлау эм билим бериу проектгекёре, Къабарты-Малкъар къырал университет бла 2-чи номерли лицей арада байламлыкъла жюрютюрге деп келишим этгендиле. Аны чеклеринде мектепде вузну информациялы классы да ачылгъанды.

Айырмалылагъа – саугъала, сыйлы белгиле

    Алгъаракъда  Къабарты-Малкъарны Къырал эм муниципал жумушланы тамамлагъан  кёп  функциялы арасыны таматасы Аслан Афаунов МФЦ-ны «Новая высота» деген конкурсну республикада кесегинде хорлагъан келечилери бла тюбешгенди.
   Ол эришиуню   финалына чыкъгъанланы санында Арада уруннганла бирсиледен эсе аслам болгъандыла. Ол шарт  мында уста ишчилени эм оноучу кадрланы  тынгылы хазырлагъанларын ачыкълайды. Алай бла, биринчи жерлеге  Зезаланы Рамазан, Хучиналаны Индира, Хаирланы Лейла, Мадина Карданова эм Инна Шопагова чыкъгъандыла.

Тёбен Чегемде кёпюрню жангыртадыла

   Бу кюнледе Тёбен Чегемде  черекдеги  кёпюрге тынгылы ремонт этиледи. Ол элни эки кесегин бирге къошады эмда  чаллыкълагъа бла жайлыкълагъа элтеди. Ол себепден аны магъанасы бек уллуду. Объектге тынгылы ремонт этилирине  КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосу 2,45 миллион сом бёлгенди,  деп билдириледи Чегем районну администрациясыны пресс-службасындан. 
   Бусагъатда  подряд организацияны келечилери объектде темир конструкцияланы орнатыу бла кюрешедиле. Ишлени уа саулай бу айны ахырына бошаргъа айтадыла. 
 

Электрон тюкенде сатыу этерге чакъырадыла

   Республиканы ара шахарыны жер-жерли администрациясындан былтыр сынам халда къуралгъан «Витрина малых закупок городского округа Нальчик» деген электрон тюкен къыйматлы ишлегенин билдиредиле. Бу проектни магъанасы –шахаргъа керекли аберилени сатып алыуну ачыкъ халда, кеси да бюджет ырысхыны аяп алай тамамларгъады. Аны хайыры бла ол ишге гитче эмда орта бизнес бла кюрешгенле да къатышаллыкъдыла. Анга деп ала товарларыны неда не тюрлю жумушла тамамларгъа боллукъларыны каталогун жарашдырыргъа, аланы да багъаларын туура этерге керекдиле.

Дарманлагъа бла багъыучу аш-азыкъгъа – иги кесек ахча

Къабарты-Малкъаргъа быйыл социал болушлукъ керек болгъанланы дарманла, медицина керекле бла жалчытыугъа эмда саусуз сабийлеге багъыучу аш-азыкъгъа деп федерал бюджетден 94495,7 миллион сом тюшерикди.

Мияланы – бир жанына, къагъытны - башхасына

    Келир айда Бахсан шахарда бир жылгъа 50 минг тонна кир-кипчикни жарашдыргъан комплекс ачыллыкъды. Аны къурулушуна 34  миллион сомдан аслам къоратылгъанды, деп билдиргенди муниципалитетни  администрациясыны башчысыны жашау болумну жалчытыу вопросла  эм къоркъуусузлукъ жаны бла орунбасары  Назир Карданов.

Токну багъасына къошулгъанды

Бу айны биринчисинден башлап Къабарты-Малкъарда ток ючюн тарифле тюрленнгендиле. Каббалкэнергодан билдиргенлерине кёре, ол багъалагъа къошулгъаннга салыннган налог (НДС) 18 процентден 20 процентге кётюрюлгени бла байламлыды.
Алай бла энди шахар тийреледе жашагъанла, кеслери да юйлеринде газ печьлери болгъанла эмда бу категориягъа тенглешдирилгенле бир киловатт ючюн 3,75 сом тёлерикдиле (ёсюм - 1,6 процент).

Юйретиуню кёп амалларын хайырланып

    КъМР-де  УФСИН-де  къуллукъ этгенле ишлери сюдлюк болгъанланы  къылыкъларын тюзетир муратда  тюрлю-тюрлю  амалланы хайырланадыла. Ол санда къырал байрамланы да белгилемей къоймайдыла. Ма быйыл да  жангы жылны ал кюнлеринде   3-чю номерли  колонияда  маданият ишле эмда спорт эришиуле бардыргъандыла. Тутмакъланы араларында  гитче  футболдан, шахматладан, шашкаладан,  стол теннисден эмда спортну башха тюрлюлеринден  турнирле ётгендиле.

Эм учуз жашау журтла - Къабарты-Малкъарда

          Росстатны эсеплерине кёре, Къабарты-Малкъарда биринчи къолдан сатылгъан жашау журтну бир квадрат метри 25292 сом турады. Бу тизмеде экинчи болуп Калмыкия барады. Анда бир квадрат метр 30155 сомгъа сатылады. Ызы бла учуз багъала Брянск, Владимир эм Тамбов областьлададыла.
      Экинчи къолда сатылгъан журтланы рыногунда уа Къабарты-Малкъаргъа ючюнчю жер бериледи (бир квадрат метри 33500 сомду). Бу категорияда эм учуз багъала Смоленскде бла Ингушетиядадыла (31960 эм 33 453 сом). Дагъыда Хабаровск крайда - 68011, Москвада - 86016 эмда Сахалин областьда – 90260 сомду.

Багъыу амаллагъа – федерал бюджетден 149 миллион сом

    2019 жылда «Онкология ауруулагъа къажау сюелиу» деген миллет проектни чеклеринде Къабарты-Малкъар федерал бюджетден 149 миллион сом аллыкъды.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла