Бизнес бла кюрешгенлеге себеплик этиуню юсюнден сёлешгендиле

Прохладна районда Учебное элде гитче эмда орта предпринимательство (МСП) бла кюрешгенлеге къырал не бла болушлукъ этгенини юсюнден семинар бардырылгъанды. Анга районну эмда Учебное, Черниговское, Янтарное эллени администрацияларыны, республиканы Экономиканы айнытыу эмда Эл мюлк министерстволарыны, КъМР-ни Предпринимательствогъа себеплик этиу арасыны келечилери эмда бизнесменле къатышхандыла.

Экономиканы айнытыу министерствону предпринимательствону информация-аналитика жаны бла жалчытыу эмда экономикагъа кадрла хазырлау бёлюмюню башчысы Фатима Абазова бизни республикада гитче эмда орта бизнес бла кюрешгенлеге къырал не бла болушлукъ этгенин билдиргенди. Ол санда «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» эмда «МСП Банк» акционер обществоланы ишлери бла да шагъырейлендиргенди.

Предпринимательствогъа себеплик этиу араны специалисти Османланы Залина уа КъМР-ни Гарантияла берген фондуну, МСП-ны субъектлерин микрокредитле бла жалчытыучу фондну, Инжинирингни, Экспортну, эл мюлк кооперацияда компетенцияланы эмда «Мени бизнесим» деген араланы юсюнден толу хапар айтханды.

«КъМР-де эл мюлкню айнытыу эмда эл мюлк продукцияны, сырьёну, аш-азыкъланы рынокларын тюзетиу» деген къырал программаны чеклеринде быллай товарла чыгъарыучулагъа эмда бу сферада ишлеген кооперативлеге къаллай себеплик этилгенини юсюнден Эл мюлк министерствону келечилери Алим Калмыков бла Асият Тохова толу информация бергендиле.

Быллай кооперацияны къурауну, айнытыуну, фермерлеге эмда юйюр мюлклеге къырал не бла билеклик этгенини юсюнден кёпле соргъандыла. Алагъа жууап бергенден сора, семинарны къурагъанла сагъынылгъан министерстволаны эмда бизнесге себеплик этиу бла кюрешген организацияланы сайтларында кёп тюрлю информация болгъанын эсгергендиле, предпринимательлени уа тирирек болургъа, бар амалланы да толуракъ хайырланыргъа чакъыргъандыла.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: