Чеченден - беш майдал бла

Грозныйде грепплингден регион даражалы эришиу бардырылгъанды, анга жер-жерледен аслам гёжеф къатышхандыла.

Бизни республикадан спортчула къыйын тюбешиуледе беш майдал къытаргъа жетишгендиле. «Алтынны» Абдурахман Тенгизов алгъанды, Кантемир Ашхотов экинчи болгъанды. Доммакъ майдалла бла Аппайланы Амир, Алим Мешев, Аскер Бадов къайтхандыла.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: