Гитче гёжефлерибизде – тёрт майдал

Шимал  Осетия-Аланияны Моздок шахарында Россейни спортуну устасы Джамалдин Кубачевни хурметине  эркин тутушуудан биринчи регионла аралы эришиу бардырылгъанды. Анга бизни республиканы «Хасания» спорт клубундан жаш гёжефле да къатышхандыла, майдалла къытаргъа да жетишгендиле.

«Алтынны»  Къарчаланы Азрет (48кг.), Бегийланы Инал (54кг.) алгъандыла. Анахаланы Рашит (24кг.), Мызыланы Адам (24кг.) ючюнчюле болгъандыла. Аланы тренерле Ажоланы Исмайыл бла Маметланы Илияс юйретедиле.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: