Прививка заран келтирмезча не этерге керекди

Вакцинация кёп къыйын инфекция аурууланы багъыуда уллу жерни алады. Аны хайырындан мингле бла адамланы ёлтюрген оспа аурууну хорлагъанбыз. Ол корьдан, краснухадан, дифтериядан, столбнякдан ауушханланы санын иги да азайтыргъа себеплик этгенди.

Алай бла прививкаланы саулукъгъа хайырлары, сёзсюз, уллуду. Алай аланы мардасыз, терс этиу хайыр келтирмезлиги баямды. Ол себепден врачла вакцинацияны тап бардырыугъа аслам магъана бередиле, хронический ауруулары болгъан неда аллергияладан къыйналгъан сабийлеге энчи схемала жарашдырыладыла. Алай не заманда да профилактикагъа тийишлисича эс бурургъа керекди. Сакълыкъны жорукъларыны юсюнден бизге врач-терапевт Ахматланы Светлана айтханды.

Прививкалагъа адамны чархы бирча «жууап» бермеучюдю. Ол асламысында норма бла патологияны арасында болуучуду. Ол а имунный системаны халы бла байламлыды. Аны ючюн бир жорукъгъа уллу кёллюлюк этерге жарамайды – прививканы жангыз да ол кезиуде аз да аурумагъан сабийге, неда ол сау болуп бир-эки ыйыкъ ётгенден сора этерге керекди.

Ата-анала балаларына прививка этдирирден алгъа, осложненияла болмаз ючюн, докторгъа ары дери этдирилген вакцинацияланы сабий къалай кётюргенини, ол ахыр кезиуде не бла ауругъаныны, аны багъыуда къаллай дарманла (гормональный, антибиотикле, иммуноглобулинле)  хайырланылгъанларыны юсюнден толу айтыргъа керекдиле. Дагъыда кёп вакциналагъа белокла, антибиотикле къошулуучудула. Алагъа аллергия бар эсе, прививканы этдирирге жарамайды.

Вакцинация биринчи кере этиле эсе, анализлени берирге да унутмагъыз. Сёз ючюн, къанда лимфоцитлени кёбейгенлери аллергиягъа келтирирге боллукъду. Лейкоцитлени саны ёсгени уа воспаление болгъанын кёргюзтген шартладан бириди. Къанда башха тюрлениуле эсленнген эселе, ала аны ауругъанын – иммунодефицитни – баямларгъа да боллукъдула. Иммунограммагъа врач кеси энчи къоркъуулу кезиуледе ийиучюдю.

Терк-терк ауруучу сабийлеге уа прививкала жайда этилселе игиди. Жылы заманлада адамны чархы витаминлени кереклисича бир алады, аны иммунитети кючлю болады. Бу кезиуде сабийни саулугъуна къоркъуу чыкъмазча, анга жангы затла ашатмазгъа, анга жукъмазча ауругъан адамланы къатларында тутмазгъа, кереклисича бир жукълатыргъа, халкъ аслам жыйылгъан жерге элтмезге тийишлиди.

Прививка этилгенден сора баланы халине иги къараргъа керекди. Ол вакцинаны тюрлюсюне кёре айгъа дери созулуучуду. Аны къарыусуз болгъанын эслесегиз, мычымай, врачха элтигиз.

КУЛЬЧАЛАНЫ Зульфия.
Поделиться: