Адам эм закон

Бугъаны сатып, ахча къоллу болгъанды 
Быйыл 4 июньда РФ-ни Ич ишле министерствосуну Зольск районда бёлюмюне   36-жыллыкъ кичибалыкъчы ким эсе да аны бугъасын урлап кетгенине тарыкъгъанды.  
 
Излеу-тинтиу жумушланы толтургъан кезиуде  полициячыла ол кюн элде тышындан келген «Газель» машина жюрюгенин тохташдыргъандыла. Бугъаны аны бла Исламейден 19-жыллыкъ жаш алып кетгени  ачыкъланнганды. Ол малны урлагъанына эм сатханына женгдиргенди. Болсада малны иесине къайтаргъандыла.
 
Хыйлачы 54 минг сом къоллу болгъанды
 
Бу кюнледе РФ-ни МВД-сыны Урван районда бёлюмюне Нарткъаладан 40-жыллыкъ тиширыу тарыкъгъанды. Аны айтханына кёре, ол Интернетде юйюн сатханыны юсюнден билдириу басмалагъанды. Ол кюн аны сатып алыргъа сюеме деген сылтау бла бир тиширыу сёлешгенди. Ушакъны кезиуюнде ол юйню иесин, счётунга задаток  ийгенме деп алдайды. Ахча жетмегенине сейирсиннгенча этип, аны къайтарырын тилеп,   терк окъуна аны башха счётуна ётдюрге сёз береди. Алай бла юйню иеси ишекли болмай ахчаны хыйлачыгъа жибереди, ызы бла уа ол тас болуп къалады. 
 
Бу шартла бла байламлы уголовный иш ачылгъанды. Полициячыла излеу-тинтиу жумушла бардырадыла. 
 
Машина ючюн  ёлтюргенди
 
РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де следствие управлениясыны къуллукъчулары Уголовный кодексни 105-чи статьясыны 1-чи кесегине (мурдарлыкъ) кёре терслеу материалла жарашдыргъандыла. 
 
Следствияны шартларына кёре, быйыл 2 июньда Нальчикде Къоз тереклени бахчасы орамны тийресинде  45-жыллыкъ тиширыуну ёлюгю табылгъанды. Аны башында кёп санда жаралары бар эдиле. Полициячыла бла бирге бардырылгъан тинтиулени кезиуюнде ол кюн тиширыу машинасын сатып алыргъа излеген адам бла тюбешгени тохташдырылгъанды. 
 
Алыучуну машинасыны рулюну артына къоюп, тиширыу кеси къатына   олтургъанды. Эр киши транспортну адам аз жюрюген жерге элтип, ахчаны орунуна аны   бир ненча айдан тёлеригини юсюнден расписка берирге излегенди. Алай тышырыу унамагъанды. Ол кезиуде эр киши тиширыуну башына бер ненча кере ургъанды, ызы бла машинадан тышына атып, анда да аякълары бла тюйгенди. 
 
Мурдар машинаны алайдан жашырын жерге букъдуруп, юйюне кетгенди.
 
Уголовный иш андан ары тинтиледи.
 
Налогланы букъдурургъа умут этгенди
 
КъМР-ни прокуратурасы чекленнген жууаплылыгъы болгъан обществону башчысына ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Ол налогланы тёлемегенине ишеклик барды. (РФ-ни УК-сыны 199-чу статьясыны 1-чи кесеги).
 
Ачыкъланнганыча, «Ореол-Нальчик» предприятияны башчысы, РФ-ни бюджетине тёлеулени этерге онгу бола тургъанлай, 2016 жылда августдан октярьге дери кезиуде тюрлю-тюрлю операцияла толтуруп, 19,3 миллион сомну букъдургъанды.  Федерал излемлеге кёре уа, бу ахчадан 3 миллион сом налог тёленирге керек эди. 
 
Быллай аманлыкъ этгенни эркинлиги юч жылгъа дери сыйырылыргъа боллукъду.
 
Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: