Тёгерек-башны тазалагъандыла эм айбатландыргъандыла

Озгъан шабат кюнде  Чегем районда уллу субботник бардырылгъанды.  Ол кюн тёгерек-башны кир-кипчикден тазаларгъа эм тапландырыргъа эллени администрацияларыны, организацияланы, учрежденияланы  келечилери эмда башхала  чыкъгъандыла. Саулай да эки мингден артыкъ адам эм   22 энчи техника да къармашхандыла. Ишлени чеклеринде 115 терекчик бла кёкен орнатылгъанды, эркинликсиз тёгюлген 32 свалка кетерилгенди. Уллу Ата журт урушда жоюлгъанланы эсгертмелерини тийирелерин да  тап халгъа келтиргендиле.  Районну ичи баргъан   «Кавказ» Р-217 къырал автомобиль жолну  жанларын эм Чегем сууну  да  17 километр чакълы жагъасын   тазалагъандыла.  Терек тюплени,  бардюрланы  сюртюрге  жети тонна тытыр къоратылгъанды. Акцияны чеклеринде адамла бла тюбешип  къалайгъа болсада къалгъан-къулгъанланы  атаргъа жарамагъанын да   ангылатхандыла. 

 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: