Оборудованияны бла техниканы жангыртыугъа - танг ахча

Быйыл биринчи кварталда Къабарты-Малкъарны тийресинде гидроэлектростанцияла бары да 37,6 миллион киловатт-сагъат электрокюч чыгъаргъандыла, деп билдиргендиле РусГидро компанияны республикада бёлюмюню пресс-службасындан.

Бу кезиуде ремонт эмда комплекс халда жангыртыу программаланы тамамлаугъа 32,6 миллион сом къоратылгъанды. Ол санда 23,1 миллиону ремонтха берилгенди, къалгъаны уа - оборудованияны реконструкциясына эмда техниканы жангыртыугъа.

Черекле кётюрюлюр кезиуге хазырланыуну чеклеринде станцияланы барында да тийишли мадар этилгенди. Ол санда бир талай гидроагрегатны бла трансформаторну бузукълукълары кетерилгендиле.    

Битеу бюджетлеге налогла бла бу юч айны ичинде 79,9 миллион сом жиберилгенди. Андан 58,3 миллиону республиканы бюджетине бёлюннгенди. Аладан тышында фондлагъа уа 15,2 миллион сом берилгенди.
 

Улбашланы Мурат.
Поделиться: