Сюйген ишине кёл салып уруннганладанды

Темрезланы Билялны къызы Алина ана тилден бла адабиятдан окъутхан устазды. Жыйырма юч жыл болады ол жетишимли ишлеп тургъанлы. 2015-чи жылдан бери бийик категориялы устазды. 1998-чи жыл Карачаевскеден бийик билим алып келгенинден сора, Алинаны  алгъыннгы устазы Ёзденланы Зурида, аны Важное элни орта школуна чакъырады. Андан бери ишни айыпсыз мажаргъанлай келеди.

«Кесим окъугъан мектепде урунургъа мадар табылгъанында,-дейди Алина Биляловна сюйюмлю ышара,-элимден, жеримден узакъгъа кетмегенлей, сюйген устазларымы биргелерине боллугъун кёзюме кёрюнюп, бек къууаннган эдим. Андан бери жыйырма жылдан озгъанды. Алай болса да, сокъуранмайма. Энтта бир кере сайларгъа тюшсе да, бу ишими айырлыкъ эдим жангыдан».

Юч классны къырал экзаменлеге дери жетдиргенди. Ал 10 жылны орус эмда къарачай тиллени юйретип тургъанды. Артда уа, къарачай тилден дерсле берип кюрешгенди. Ол кёплени тийишли адамла этип къошханды жамауатха. Биринчи классы школну тауусхан заманда, фахмулу устазны сохталарындан бири алтын майдал алгъанды. Ма алай, жанын-къанын аямай, къадалып, окъутуп кюрешгенди ол жаш тёлюню.
Анга алай иги окъуталырча бай иш сынам бергенлени ичинде аны биринчи классдан окъутхан педагогу Дерябина Нина Михайловнаны, математикадан дерсле берген Текеланы Ленмара Юсуфовнаны эмда башхаланы атларын ыразы болуп айтады. Университетде билим алгъан заманындан да Алийланы Тамарагъа, Ёзденланы Зубайдагъа эмда Батчаланы Али-Муратха уллу бюсюреуюн билдиреди. 

«Сау болсун школну директору Жазаланы Надя»,-дейди ол ушагъыбызда таматалыкъ эте да, керти шуёхлукъ, тенглик тута да билген асыл адамды. Устазлыкъ ишде уа, бай сынамы барды. 

Аны хайырландыра, коллективине тап оноу этеди, адамланы арасында шуёхлукъну сакълау бла бегитиу, келишиулю болуу дегенча, сезимлерин ёсдюре, жигер урунады. Школну жашаууна келишген не тюрлю да жумуш болса, анга жакълыкъ этерге хазырды». 

Ана тилибизни кенг жаяр, айнытыр жаны бла мектепде, андан тышында да кёп жумуш этиледи. Сёз ючюн, былтыр КъМР-де бла КъЧР-де къарачай-малкъар тилден бла адабиятдан Мечиланы Кязимни бла Семенланы Исмайылны  сыйларына аталгъан регионла аралы фестиваль болгъан эди. Аны  къурагъанла эмда бардыргъанла бизни республикада устазланы  квалификацияларын ёсдюрген институтну къарачай, ногъай тиллени бла адабиятны кафедрасыны таматасы Мамаланы Фатима бла республикада методика ишлеге жууаплы Умарланы Кулина болгъандыла. Алагъа Батчаланы Зауутдин да болушханды. Фестиваль эки бёлюмге юлешинип,  КъМР-де бла КъЧР-де ётгенди. Анда Алинаны сохталарыны бири –Апаланы Солтан - алчы жерни алгъанды. Эришиуню биринчи бёлюмю 2018 жылны жазында, экинчи бёлюмю ахырында болгъан эдиле. «Ол кезиуде директорубуз Жазаланы Надя къолундан келгенича, болушлукъ этгенлей тургъанды»,-дейди Алина Биляловна.

Хапарыбызны жигити уста дерсле бергенден тышында да, тил байлыгъыбызны айнытыр жанындан да кёп кюрешеди. Сёз ючюн, 2017 жыл Гочияланы Софья, Мамаланы Фатима эмда Батчаланы Али-Мурат 5-чи классны сохталарына деп, окъуу китап чыгъаргъандыла. Алина уа, анга Фатиманы нёгерлиги бла «Методика болушлукъ» деп пособие жазгъанды. Кеси да билимли устаз болгъаны себепли, экзаменледе къырал комиссияны келечисиди. Ма алай, сюйген ишине кёл салып, бет жарыкълы урунады ол. .

 

Созарукъланы Норий.
Поделиться: