Битеукоманда зачётда - биринчиле

Чеченни ара шахарында каратеден СКФО-ну биринчилиги эмда Грозныйни мэрини кубогу ючюн эришиуле бардырылгъандыла. Анда бизни республикадан спортчула он майдал къытхандыла - юч алтын, эки кюмюш бла беш доммакъ.

Арнэлла Губашиева (32кг.), Ислам Кебишев (34кг.), Залийханланы Къууанч (42кг.) биринчиле болгъандыла. Экинчи жерлеге Ренат Иругов (40кг.) бла Дэвид Ифраимов (42кг.) чыкъгъандыла. Доммакъ майдалланы Текуланы Алий (30кг.), Тамирлан Тапов (30кг.), Уяналаны Самира (32кг.), Дамир Шереужев (42кг.), Курданланы Жамал (45кг.) къытхандыла.

Алай бла битеукоманда зачётда бизникиле биринчи жерни алгъандыла.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: