Окъуучула производствода болгъандыла

КъМКъАУ-да агрономия факультетде «Эл мюлк продукцияны чыгъарыу эмда жарашдырыу технология» бёлюмню экинчи курсуну студентлери «Велес-Агро» предприятияда кёп болмай производстволу курсну ётгендиле. Анда болгъан кезиулеринде окъуучула иш къалай баргъаны бла шагъырейленнгендиле, оборудованиягъа да къарагъандыла. Предприятияны келечилери алагъа экскурсия къурап, хар нени да кёргюзтгендиле эмда сорууларына жууапла бергендиле.

«Ветеринария эмда ветеринар-санитар экспертиза» курсну чеклеринде окъуучула аш-азыкъ продукцияны къоркъуусузлу жарашдырыуну жорукълары бла шагъырейленип, производствода аланы къалай хайырланнганларын да кёргендиле.

Омарланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: