Мадар этмей туруудан хайыр жокъду

Отуз жылдан аслам заманны ичинде Яникой элде да бир къауум тамата алышыннганды. Ала барысы да эл таматаны шинтигинде, бек аздан, экишер кезиуню олтургъандыла. Андан тышында да, яникойчуланы бла каменкачыланы болушлукълары бла, алагъа ариула айтып, ол санда тротуарла ишлетирге да сёз берип, депутат болгъанланы да халкъ унутмагъанды. Алай бу мен санагъан къуллукъчуладан бири да анча жылны ичинде эки элни адамлары жаяу, жанларына къоркъмай жюрюрча  жолчукъланы ишлетирге аз да сагъыш этмегенди, этген да этмейди. Анга кюн сайын тюшюннгенлей келебиз. Ма бюгюнлюкде да халкъ автомобиль жол бла жюрюйдю.

Алгъаракъда къоншумда жашагъан эки акъсакъал бу жарсыуну кётюрюрге керекди, письмо да жарашдырып, тийишли органлагъа  барайыкъ деген оюмну айтхандыла. Баям, ишни эллиле кеслери къолгъа алмасала, хал тюрленирикге ушамайды. Бир сёзсюз, аппала туудукъларына къоркъадыла. Сабийлеге арбаздан тышында ойнар, жюрюр жер жокъду. Ол себепден ала велосипедлеринде автомобиль жолда айланадыла. Ма бу сиз кёрген сурат анга шагъатды.

Сабийлени машина ургъан юлгюле уа, жарсыугъа, бардыла. Аллай болумну кезиуюнде ачыгъанла, ёлгенле да бардыла. Сёз ючюн 2019 жылда жолда машина юч жашны уруп кетгенди. Аладан бири бюгюнлюкде инвалидлей къалгъанды. Шоферла да адамлагъа жол бла жюрюмегиз деп, тырман этедиле. Алай башха амал жокъду. Бу къаугъада эки къаууму да тюздюле. Бир сёзсю, жауунда, туманда жол аман кёрюнеди. Хата билмей тургъанлай чыгъып къалады…

Жарсыугъа, бу проблеманы Чегем районну администрациясында да эслемейдиле. Ким биледи, алагъа аны юсюнден айтылгъан да болмаз. Къалай алай болсада, эл таматаны ишине берилгенини бла къалгъаныны, былайда мен 30 жылны ичинде уруннганланы барысыны да юслеринден айтама, магъанасы уллуду. Аллай затланы юслеринден ол хаман тийишли органлагъа билдиргенлей, вопросха къараймыдыла огъесе къарамаймыдыла, дегенча затлагъа эс бёлгенлей, аланы контрольда тутханлай, керек болса уа, район администрацияны башы бла, тийишли министерстволагъа бла ведомстволагъа да жарсыуну жетдирирге борчлуду. Ансыз бир тюрлю жумуш тамамланмайды. Сен тынч олтуруп тургъанлыкъгъа сени жумушларынгы, жарсыуларынгы киши да келип тамамларыкъ тюйюлдю. Элге башчылыкъ этерге тургъан адам, бойнуна алгъан борчун сезе билирге керекди.

Дагъыда Яникой элни Байсолтанов атлы ара орамыны Пионерская переулогундан Чегем шахаргъа элтген жолуна дери кесеги да энчи эс бёлюрге тийишлиди. Нек дегенде, элни башындан къызынып келген машинала бу участкада терк келиулерин тыялмай аварияла этедиле. Мал, адам ачыгъан юлгюле да бардыла. Сора уллу, гитче да автомобиль жол бла жюрюгенлерин эсге ала, ол бек къоркъуулуду. Ол себепден башда айтылгъан орамчыкъла тенгшиде машиналаны терк келиулерин тыярыкъ асфальт тёбеле орнатыргъа кереклиси сёзсюздю. Бу жарсыугъа тийишли органла эс бёлюрле деп ышанабыз.

Мен бир къауум жыл мындан алгъа къагъыт жазгъанымда, анга жууап ол кезиудеги къурулуш, жашау журт-коммунальный мюлкню министрини орунбасары Татьяна Швачийден жууап алгъан эдим. Анда 2019 жылда Яникой эл тротуарла салынырыкъ планнга тюшген эллени санындады деп. Алай бюгюнлюкде 2021 жыл бошала турады. Алай бла, мен ангылагъандан, ол ётюрюк айтып къутулгъанды неда ахча белгисиз жоюлгъанды.                               

Таппасханланы Аминат.
Поделиться: