Россельхозбанкны жангы кредит картасы

Къабарты-Малкъарда жашагъанлагъа Россельхозбанк жангы кредит карта жарашдыргъанды. Аны бла къайсы тюрлю тюкенде да абери сатып алыргъа боллукъду, деп билдиргендиле финанс учрежденияны республикада бёлюмюнден.

Жангы картаны хайырланнган ючюн юч айны ичинде процентле тыйылмайдыла. Андан сора да, энтта да аллай бир заманнга рассрочка этерге онг бериледи. Ахчаны мардасы 350 минг сом бла чекленеди.

«Россельхозбанк кесини финанс продуктларыны санын файдалы программала бла кёбейтирге таукелди. Быллай кредит картала айныр онглары болгъан продуктха саналадыла. Ала башха къыраллада кенг жайылгъандыла, Россейде да кеслерин иги жаны бла кёргюзтгендиле. Сунмай тургъанлай бир багъалы зат сатып алыргъа тюшсе, быллай картала керти да хайырлыдыла. Биз жарашдыргъан программаны бир игиси – аберилени партнёр-тюкенледе угъай, къайда сюйсе да сатып алыргъа онг бериледи. Адамла рассрочканы болжалына да ыразы болурларына ишексизме. Нек дегенде тёрели кредит карталада ол 55 кюн эсе, мында 208 кюннге жетеди», - деп белгилегенди Россельхозбанкны карта продуктларын айнытыу жаны бла бёлюмюню башчысы Андрей Кондратьев.

Картаны чыгъарыу эмда аны хайырланыу ючюн ахча тёлерге керекмейди. Биринчи юч айны ичинде рассрочка хакъсызды, къошакъ заман а учуз багъасы бла бериледи. Картаны хайырланыу болжалы юч жыл бла чекленеди.

Россельхозбанкны республикада бёлюмюню башчысы Алим Сокуров айтханнга кёре, бу карта бла алыннган ахчаны юч тенгнге бёлюп, юч айны ичинде къайтарыргъа керекди. «Анда адам ангыламазча зат жокъду, хар неда ачыкъды. Интернет-банкда бла мобильный банкда «График рассрочки» деген тийишли информациялы сервис жарашдырылгъанды. Анда бу программа бла байламлы хар нени да жик-жиги бла билирге боллукъду», - дегенди ол.

Быллай картадан ахча тешерге неда аны башхагъа кёчюрюрге жарамайды. Бу программаны юсюнден соруулары болгъанла банкга бу номер бла сёлешсинле: 8-800-100-0-100. Информация www.rshb.ru сайтда да барды.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: