Гёжефледе – алты «алтын»

Малкъар халкъны жангырыууну кюнюне аталып Тырныауузну «Геолог» спорт-саулукъ кючлеу комплексинде грек-рим тутушуудан Элбрус районну биринчилиги къуралгъанды. Анга Къарачай-Черкесден, Север Осетия-Аланиядан, Ставрополь крайдан бла республиканы районларындан спортчула къатышхандыла.

Гёжефле онбир ауурлукъ къауумда тутушхандыла, бизни республиканы келечилери аладан алтысында хорлагъандыла. Алай бла биринчи жерлени Эльдар Пилов, Мурат Бекулов (Зольск район), Лукияланы Руслан, Моллаланы Масхут, Бапиналаны Къурман (Элбрус район), Дамир Дзугулов (Черек район) алгъандыла.

Анатолий ТАЛАЕВ.
Поделиться: