Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни ишчилерин саугъалауну юсюнден указгъа къол салыннганды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  Къабарты-Малкъарны В.М. Коков атлы аграр университетини ишчилерин вуз къуралгъанлы къыркъ жыл толгъаны бла байламлы къырал саугъала бла белгилеуню юсюнден указгъа къол салгъанды. 

Бийик специалистлени хазырлауда жетишимлери эм кёп жылланы бет жарыкълы уруннганы ючюн Къабарты-Малкъар Республиканы Сыйлы грамотасы бла Амур Фиапшев – «Предприятияланы энергообеспечениясы» кафедраны таматасы – саугъаланнганды.

«Къабарты-Малкъар Республиканы илмусуну сыйлы къуллукъчусу» даражалы ат «Зоотехния эм ветеринарно-санитарная экспертиза» кафедрасыны профессору Сафарби Казанчевге, окъутуу-производстволу комплексни таматасы, «Агрономия» кафедраны профессору Камалудин Магомедовха, «Экономика» кафедраны профессору Нодари Модебадзеге берилгенди.

«Къабарты-Малкъар Республиканы сыйылы журналисти» сыйлы атха реклама-издательство бёлюмню редактору Вера Герандокова тийишли кёрюлгенди.

«Къабарты-Малкъар Республиканы билим бериуюню сыйлы къуллукъчусу» сыйлы атха «Бийик математика эм информатика» кафедраны доценти Теммоланы Светлана бла «Землеустойство эм жеринден тепдирилмеген ырысхыгъа экспертиза» кафедраны доценти Мусса Хасанов тийишли болгъандыла. 

«Къабарты-Малкъар Республиканы сыйлы юристи» даражалы атха В.М. Коков атлы КБГАУ-ну право эм кадрла бла жалчытыу управлениясыны таматасы Мадина Ашхотова тийишли кёрюлгенди. 

Бийик даражалы специалистлени хазырлаугъа къошумчулугъу эм кёп жылланы бет жарыкълы уруннганы ючюн Къабарты-Малкъар Республиканы ыразылыгъы «Агрономия» кафедраны доценти Надежда Перфильевагъа берилгенди. 

Поделиться: