Ахчасыз, сертификатсыз да къалгъанды

Дарманла сатып алгъаны ючюн къоранчларыны бир кесегин артха къайтарыргъа сёз берип, тиширыуну 262 минг сомун урлагъандыла.

Карагачдан 55-жыллыкъ тиширыуну телефонуна ол танымагъан биреулен бир ненча кюнню сёлешгенди. Ол фирмаладан бирини финанс бёлюмюнде ишлейме дегенди эмда тиширыу алгъын дарманла сатып алгъаны ючюн къоранчларыны бир кесегин артха къайтарыргъа сёз бергенди.

Тиширыу жыл мындан алгъа интернетде сайтладан биринде дарманла сатып алгъанын тюшюргенди эсине. Алай ала ол ышаннганча хайырлы болмагъандыла. Анга сёлешген адам а, сюд ол сатып алгъан дарманла осал болгъанларыны юсюнден оноуну чыгъаргъанын, алай бла уа анга ахча тёленирге керекди, деп алдагъанды. Сертификатны багъасы уа алай аз тюйюл эди – 700 минг сом.

Ахчаны алыр ючюн а юрист эм курьер толтургъан жумушлагъа тёлерге керекди деген сылтауну айтханды. Анга ийнанып, тиширыу хыйлачы белгили этген счётха 262 минг сомну ашыргъанды. Экинчи кюн аны алдагъанларын ангылап, право низамны сакълаучулагъа сёлешгенди.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: