Терк да, уста да жюзгендиле

Нальчикде жюзюуден республиканы биринчилиги бардырылгъанды. Анга 70 жаш спортчу къатышханды. Ала 50 метрге эркин , брасс, аркъада эм баттерфляй халда жюзюп эришгендиле.
Турнирде кеслерини жыл санларында Дарья Антоненко, Никита Золоев, Бачиланы Ахмат, Датчиланы Тамирлан, Исмаил Пшигошев, Башиланы Дамир, Дамир Маршенкулов, Никита Золоев эм башхала алчы жерле алгъандыла. 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: