Эки кюнню ичинде – талай бузукълукъ

Пассажирлени жюрютюу бла кюрешген транспортну тинтгенде, автоинспекторла 340 административ кемчилик ачыкълагъандыла. Эки кюнню ичинде  полициячыла автобусланы водительлери жолда жюрюуню жорукъларына 237, таксистле  уа 103 бузукълукъ этгенлерин тохташдыргъандыла. Аланы асламы  техника   жаны  ла чурумлары болгъан машиналада ишлегенлери бла байламлыдыла.

17 автобусда уа тахографла болмагъанлары неда ала ишлемегенлери белгиленнгенди. Рейсге чыгъарны аллында эмда ишчи кюнню ахырында водительле медицина тинтиуледен ётмегенлери бла байламлы 11 терслеу материал жарашдырылгъанды. Рейдни эсеплерине кёре, жууаплы къуллукъчулагъа 6 административ иш ачылгъанды.

Госавтоинспекторла  жолда жюрюуге къатышханладан жууаплы болурларын,  жорукълагъа бузукълукъ  этилгенини, пассажир транспортда низам сакъланмагъаныны юслеринден право низамны сакълаучулагъа билдирирлерин  тилейдиле. Аллай шартланы бу телефон номерлеге сёлешип айтыргъа боллукъду:   8 (8662) 495062, 961000, 911096, 495825 неда 102 (эл. адрес: otn07@mvd.ru). Эсигизге салайыкъ, бузукълукъ не заманда этилгенин, машинаны къырал номерин да билдирирге  керекди.

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: