Байрамны жарыкъ халда белгилегендиле

Черек районда Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюнню жарыкъ халда белгилегендиле. Байрам Къашхатауда политика репрессияла сынап жоюлгъанланы эсгертмесине гюлле салыудан башланнганды. Ызы бла автопробег къуралгъанды. Анга къытышханланы араларында жерлешлерибиз эм къоншу республикадан келечиле болгъандыла. Байрамгъа энчи къууатны уа атла бла тизилишип барыу бергенин белгилейдиле Черек районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасында.

Район Маданият юйню майданында жыйылгъанланы жер-жерли администрацияны таматасы Муртазланы Борис алгъышлагъанды. Ол сёзюнде малкъар халкъны иш кёллюлюгюн белгилеп, къыйын жыллада тыш жерде ол тийишлисича уруна билгенини хайырындан сакъланнганын, бюгюнлюкде да республиканы бирси халкъларыны араларында кесини сыйлы жерин алгъанын чертгенди.

Къонакъланы араларында КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Анзор Езаов, КъМР-ни урунуу эм социал къоруулау министри Асанланы Алим да болгъандыла. Ала республика 28 мартны тюзлюкню хорлагъаныны байрамыча белгилегенин чертип айтхандыла.

Тёреде болуучусуча, черекчилени алгъышларгъа къарындаш Зольск районну адамлары да келгендиле. Муниципалитетни таматасыны орунбасары Исмаил Докшоков район оноучу Руслан Гятовну алгъышлау сёзюн окъуп, къонакъбайлагъа Минги тауну суратын саугъалагъанды. Байрам андан ары Маданият юйде баргъанды. Анда районну жырчылары, тепсеучюлери, зольскечиле да жарыкъ концерт кёргюзтгендиле.

Поделиться: