Ууну букъдургъанла тутулгъандыла

Оператив тинтиулени кезиуюнде КъМР-де МВД-ны наркотиклеге къажау полициячылары ФСБ-ны республикада Управлениясында коллегалары бла бирге Нальчикде Свердловск областьдан 33-жыллыкъ эр кишини бла 25-жыллыкъ тиширыуну тутхандыла. Эр кишини хуржунларын тинтгенде, порошокга ушагъан зат табылгъанды.

Артда экспертиза кёргюзтгенича, ол «n-метилэфедрон» наркотикди, аны ауурлугъу 2,4 граммгъа жетеди. Ала ууну кеслерине ичерге асырагъанларын айтхандыла. Ачыкъланнганыча, эр киши алгъын бир ненча кере сюдню оноуу бла жууапха тартылгъанды.

Тиширыуда уа эки полимер контейнер бла артмакъ табылгъандыла. Аланы ичинде акъ тюрсюнлю порошок бар эди. Тиширыу ол наркотик болгъанын айтханды, ала аны Интернет тюкенледен бирини болушлугъу бла  сатаргъа умут этгендиле.

Ала тутулгъан жерни сюзгенде,  полициячыла жашырын жерледе 24 полимер контейнер тапхандыла. Экспертиза алада да башында белгиленнген уу болгъанын, аны ауурлугъу 24,3 граммдан артыкъ болгъанын кёргюзтгенди.

Свердловскдан къонакъла тутулгъандыла. Бу шартла бла байламлы РФ-ни Уголовный кодексини 228.1-чи статьясыны 4-чю кесегине кёре терслеу материалла жарашдырылгъандыла (законлагъа бузукълукъла этип кёп санда наркотиклени сатханлары ючюн).

 

Тикаланы Фатима.
Поделиться: