Аварияда ачыгъанланы барысына да врачла тынгылы къарайдыла

КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары – КъМР-ни саулукъ сакълау министри Ирма Шетова Элбрус районда жол-транспорт авария бла байламлы болумну былай ангылатханды:
«Битеу да 11 адам ачыгъанды. Толу болмагъан шартлагъа кёре, ала Самара областьдан келген туристледиле. Барысы да Элбрус районну ара больницасына жетдирилген эдиле.
Аладан бири башын ачытханды. Хали башхаладан осалды. Ол себепден аны республикалы клиника больницагъа келтиргендиле. Дагъыда экеуленни  санларында сыннган жерлери бардыла, къалгъанлары уа анда-санда къаралгъанлары бла больницагъа жатдырылгъандыла.
Саусузланы барысына да врачла дайым да кёз-къулакъ болгъанлай турадыла. Биз болумну контрольда тутабыз. КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосунда ол аварияда ачыгъанлагъа болушлукъ этиу жаны бла ишчи къауум къуралгъанды.
Энчи телефон номерле да тохташдырылгъандыла: 8-928-078-88-42, 40-15-65. Ала бла ачыгъанланы халларын билирге боллукъду. Саусузланы жашауларына шёндю къоркъуу жокъду, ала тийишли медицина болушлукъ бла толусунлай жалчытыллыкъдыла».

Свежие номера газет Заман