Эл мюлк продукцияны производствосу 61 миллиард сомдан атлагъанды

Былтыр Къабарты-Малкъарны агропромышленный комплексини  бёлюмлери  61,4 миллиард сом багъасына продукция чыгъаргъандыла. Ол буруннгу жыл  бла  тенглешдиргенде он процентге кёпдю.  

Озгъан жылда республикада  жемиш бла наныкъдан болмагъанча  бай тирлик жыйылгъанды. Мында    Бахсан,  Лескен эм Урвань районла бютюн жетишимли болгъандыла.   Ол санда 1380 гектарда терк айныгъан терекле бахчалыкъ орнатылгъандыла. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде ол он  процентге асламды. Аны бла бирге    наныкъланы да тюрлю-тюрлюлери аслам жерде салынады.   

Малчылыкъ бёлюмню айтханда, озгъан жылда тууарланы бла ууакъ аякълыланы эм юй къанатлыланы этинден  союлмагъан ауурлукъда  119,6 минг тонна сатылгъанды.  Ол буруннгу жыл бла тенглешдиргенде 6,7 процентге артыкъды.

Сют продукцияны производствосу да  сагъынылгъан кезиуде  4,5 процентге ёсгенди. Аны бла бирге татлы ашарыкъла, этден, сютден  хазырланнганла,мал аш,  спирт эм чагъыр бирси жылладан  эки кереге кёп сатылгъанды.  

Саулай алып айтханда, эл мюлк бёлюмде уллу жетишимле болдурулгъаныны баш сылтауларындан бири  федерал бюджетден 2,7 миллиард сом чакълы   къырал  болушлукъ этилгениди. Андан сора да,   КъМР-ни Правительствосу РФ-ни  Эл мюлк министерствосу бла болдургъан келишимге кёре быйыл республиканы агропромышленный  комплексин айнытыугъа   2,2  миллард сом  субсидия берилликди.   

Аны хайыры бла  регионда 8,539 минг гектар жер жарашдырыллыкъды,     малланы бла юй къанатлыланы этинден 120 тонна эт  эм 540 минг тонна   сют продукция  чыгъарыр мурат да барды.   

Магометланы Сулейман.
Поделиться: