Терк интернетни хайырланып

Россейни  -  Сюд приставларыны федераль  службасыны   КъМР-де бёлюмюню къуллукъчусу Заур Пшеноков  приставларыны «Ход исполнительного производства» деген сервиси  Къырал жумушла тапдырыу  порталда  эм теркледен бириди.  Ол соруугъа жууапны 30 секунддан аз заманнга береди. Андан сора да,  бу сервисни    кёпле хайырланадыла. Бир сутканы ичинде анда  30 мингден аслам  адам  регистрация этеди.

    Сервис толтуруучу производствону юсюнден  информацияны береди, ол санда сюд приставла борчу болгъан адамгъа этген амалланы юсюнден да. Сёз ючюн, борчун тёлегинчи  Россей Федерациядан тышына  жибермеуню, керек болса, ырысхысын сыйырыуну неда транспортуна регистрация этмеуню.

  «Ходатайство приставу»  деген сервисни хайырындан  а  борчу болгъан инсаннга сюд приставлагъа барыр кереклиси жокъду. Аны хайырланып  отузгъа жууукъ ишни тамамларгъа боллукъду. Сервис  2020 жылны  26 ноябринде къуралгъанды. Андан бери  аны  бла  250 минг адам  хайырланнганды.

  Саулай алып айтханда,  Сюд приставланы федераль службасыны интерактив  ресурслары  иги кесек адамгъа болушлукъ болгъандыла. 2020 жылда  App Gallery   платформаны мобил приложениясын бютюн игилендириу жаны бла кёп иш  тамамланнганды. Ол а  «Банк данных исполнительных производств» деген сервис анга киргенлени жумушларын  толтурууну  бютюн кенгертеди.

   «Банк  данных исполнительных производств» сервис  Россейни Сюд приставларыны федерал  службасыны энчи интернет-сайтындады.  Анга  къошулгъанланы саны да  2019 жылдан бери  97,5 процентге ёсгенди эм  мында  бла  580 миллион  жумуш тындыпылгъанды.  Бу информацияны   асламында юридический лицола  хайырланадыла: банкла,   организациягъа борчу болгъанла, башха коммерциялы организацияла да.

                                                             

М.Адилова.
Поделиться: