Пособиялагъа къагъытны берирге ашыгъыгъыз

Саулайда къыралда 16 жыллары толмагъан сабийлери болгъан  юйюрлеге июньда эм июльда  10 минг сом берилгени эсибиздеди. Алай ол ахчаны алмагъанла да бардыла. Пенсия фондха 1 октябрьге дери заявление берирге керекди. Пособияланы  2020 жылда  11 майгъа  дери 16 жыллары толмагъан сабийле ючюн алыргъа боллукъду.

Заявленияны «Госуслуги» порталда «Энчи кабинетде» берирге онг барды. Андан сора бир башха документ  керек тюйюлдю.  Интернет бла хайырлана билмеген гражданла уа аны тёрели халда Пенсия фондну управленияларында эмда  МФЦ-лада бериргеболлукъдула.

Приёмгъа телефон бла сёлешип, алгъаракъдан жазылыргъа керекди. Болжаллы кюнню бла заманны да ПФР-ни адамла бла ишлеген энчи службасыны  электрон сервисинде  неда телефон  бла  «Контакты региона» деген бёлюмюнде билирге боллукъду.
 

Додуланы Мадина.
Поделиться: