Адамла электрон больничныйлени сайлайдыла

 2020 жылны башындан бери Къабарты-Малкъарда  42 минг электрон больничный лист берилгенди. Республикада жашагъанланы 73 проценти къагъыт больничныйден эсе электронныйни жаратадыла. Былтырны бу кезиую бла тенглешдиргенде, аланы  51 процент сайлагъанды.

Эсигизге салайыкъ, 2017 жылны 1  июлюндан башлап,  больничный листле   къагъытда, электрон амал бла да бериледиле, анга жаланда адамны кеси ыразылыгъы изленеди.

 Электрон больничный листни  тас этер,  осал халгъа келтирир амал жокъду, аны жаланда иш бериучюге  номерин билдирирге тийишлиди. Ишчи больничныйни номерин унутуп къойду эсе да, аны женгил тохташдырыргъа боллукъду. Аны ючюн  не поликлиникагъа неда больницагъа барып айланыр кереклиси жокъду. Информацияны  "Личный кабинетге" кирип билирге болады,деп билдиргендиле бизге РФ-ни Социал  страхование фондуну КъМР-де  бёлюмюню пресс-службасы.

Адилова Люба.
Поделиться: