Жол ишле тамамланадыла

Бу кюнледе «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектни чеклеринде  Бабугент – Бызынгы жолну  тынгылы ремонту  бошала  турады. Ол Къашхатаудан Къара-Суугъа, «Бызынгы» альплагерге дери барады  эм  «Урвань-Уштулу» федерал трассагъа къошулады.
Участокда черек жагъаланы къоркъуулу жерлерин бетон бла кючлегендиле, жарладан топуракъ, таш  оюлмазча да 850 метр узунлукъда габионла салыннгандыла. Андан сора да, 7,7 километрде эки къат асфальт жайылгъанды. 
Жол тау жерде орналгъаны себепли аны мурдорун тынгылы хазырларгъа  тюшгенди. Ол санда  жауун суу саркъырча, къышда бузлмазча, машинаны чархы иги илинирча, къаты этерча да   системаланы жарашдырыргъа тюшгенди.

Бюгюнлюкде жолну жанларын тапландыра эм белгиле сала турадыла. Алай эсе уа, объект битерге кёп къалмагъанды.

Эсге сала айтсакъ,  жолгъа тынгылы ремонт этерча, ол  эки участокга бёлюннгенди. Былтыр аны 4,6 километр чакълы кесеги жангыртылгъанды, быйыл а  къалгъан 7,7 километри тапландырылады.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: