Жашау журтла эм башха объектле жылыусуз къалмазларына къайгъыра

Кёп болмай КъМР-ни Къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк  министерствосунда кенгеш бардырылгъанды. Анда сёз  жылыу бла жалчытхан организацияланы  2020-2021 жыллада кюз - къыш кезиуге хазырлауну юсюнден баргъанды.

Ведомствону таматасы Алим Бербеков,  тюбешиуню ача, бу жаны бла соруулагъа тынгылы къарарча республикалы комиссия къуралгъанын да билдиргенди.

-Быйыл объектле къыш сууукълагъа хазыр болурча 634 миллиондан аслам сом бёлюннгенди. Аны бла бирге шахар округла бла муниципал районланы администрациялары 128 миллион 420 минг сом багъасына эсепде болгъан объектлеге тынгылы ремонт бардырлыкъдыла. Ол санда жашау журт-коммунал предприятияла бла организацияла да кеслеринден 267 450 минг сом къошумчулукъ этерикдиле, дегенди Алим Бербеков.

Бюгюнлюкде тийишли ишлени бардырыргъа жер-жерли бюджетледен ахчаны 63 проценти берилгенди. Предприятияла бла организацияла да 60 процент чакълы къоратхандыла.

Министр сууукъла келгинчи кёп фатарлы юйле сылтаусуз болургъа кереклерин, бюгюнлюкде аланы жалан 70 процентлери хазыр болгъанларын да айтханды. Дагъыда жарсытхан сорууладан бири - тынгылы ремонтха жыйылгъан ахчаны ёлчеми 49,6 процентге жетгени, ол а саулай къыралда орта эсепден да аз болгъаны болгъанды.

- Къыш кезиуге 389 котельнядан жалан 279-су неда 71,7 проценти хазырды. Жылыу баргъан 476 километр сетьледен да 312 километри сылтаусузду дерчады. Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде комплексде инженер инфраструктура 60 процентге тозурапды. Анга да къарамай,  бёлюмде къармашханла,  борчларын тамамларгъа итине, графикден кеч къалыргъа тюшселе да,  кемчиликлени кетерирча участкалада къыстау ремонт бардырадыла, деп къошханды министр.
Кенгешни ахырында специалистле сюзюлген соруула бла байламлы оюмларын билдиргендиле эм эсгертиуле да этгендиле.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: