Сабанны кюнюнде – жангы амалланы бла жетишимлени кёрмючю

Кёп болмай, КъМР-ни Эл мюлк министерствосу бла «Зольскну картофу» биригиу къурап, «Сабанны кюню» деген илму-практика кёрмюч болгъанды. Анга Къабарты-Малкъарны къырал аграр университетини «Агрономия» эм «Терек бахчачылыкъ эмда агъач мюлк» бёлюмлерини келечилери да къатышхандыла.

Жыл сайын бардырылгъан кёрмючню эл мюлкде уруннганлагъа, ол санда продукция чыгъаргъанлагъа да, уллу магъанасы барды. Мында жангы технологияла эм тюрлю-тюрлю жетишимле бла шагъырейленирге онг табылады.

Бу жол жыйылыугъа Къабарты-Малкъарны, Татарстанны, Шимал Осетияны Эл мюлк министерстволарыны, битимлени аурууладан сакъларча препаратла чыгъаргъан компанияланы келечилери, селекция-урлукълукъ жаны бла бёлюмлерини экспертлери, аграрчылары эм башхала да келгендиле.

Курданланы Сулейман.
Поделиться: