Келишимлени хайыры – жангы мектепле бла маданият юйле

   Былтыр властьны федерал органлары бла  75 келишим этилгенди. Алагъа кёре федерал бюджетден республиканыкъына битеу да 5 миллиард сом чакълы бир берирге белгиленнген эди. Ол келишимлени толтурууну чеклеринде  социал инфраструктураны игилендириу, экономиканы бёлюмлерин айнытыу жаны бла мадарланы талайын тамамларгъа къолдан келгенди.
    Алайды да, 2018 жылда Белокаменскоеде фельдшер-акушер пункт хайырланылыргъа берилгенди, Нарткъалада 825 окъуучугъа школну къурулушу бошалгъанды, республиканы битеулю билим берген учрежденияларында 20-дан артыкъ спорт зал жангыртылгъанды, 11 маданият юйге бла башха объектлеге  тынгылы ремонт этилгенди. Ташлы-Талада  96 окъуучугъа мектепни, Аргуданда бла Акъ-Сууда сабий садланы, Нальчикде спорт комплексни, Бахсанда кир-кипчикни айырыучу комплексни къурулушлары бошала турадыла.
   Быйыл да талай объект, ол санда  Нальчикде 1224 окъуу жери боллукъ орта школ, билим берген организациялада 19 сабий сад, Залукокоажеде физкультура-саулукъну кючлендириучю комплекс, Нартанда 400 жери боллукъ маданият юй да ишленип башланнгандыла. Аланы къурулушларын  келир жыл бошаргъа белгиленеди.

Поделиться: