Энчи сабийлени жашауларын женгиллендирирча

Саулукъларында чекленнген онглары болгъанлагъа деп къуралгъан «Доступная среда» къырал программаны  чеклеринде «Эрудит» МКУ ДО ЦДТ-да  сенсор отоула ишлерин бардырадыла. Алада  энчи кереклени хайырындан  сабийни сезимлери айнырча этерге онг барды: къарангы сенсор отоуда  эркин солуп, арыгъан кетериледи, жарыкъ сенсор отоуда уа – сейир дерсле къураладыла, дидактикалы оюнла бардырыладыла, деп айтылады Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясыны сайтында.

Аны бла бирге, арада «Тенг онгла» деген къошакъ билим бериу программа жашаугъа кийириледи. Аны чеклеринде тебиу, сурат ишлеу, жыр эм  тепсеу хунерлени айнытхан къошакъ дерсле къураладыла, къыйналып сёлешгенле бла да энчи иш бардырылады.  Андан сора да, сабий чыгъармачылыкъ арада  дистанцион окъутуу отоу да барды, анда бир жолгъа беш сабий олтурургъа боллукъдула, аурууларыны къыйынлыгъына кёре.

Энчи клавиатура бла жалчытылыннган компьютерле салыныпдыла, интерактив доскала,  тактильный табличкала эм пиктограммала да сабийлени хар мындагъы къауумуна келиширчадыла.  Психология жаны бла онг этген отоуда «Жулдузлу кёк» жайылгъанды, къургъакъ бассейн салыныпды, «Алдауукъ кюзгю» сенсор мюйюш, «Суусуз душ» деген энчи модуль, юзмез бла сурат ишлерча  жарыкълыкъ берген стол, тебип ойнарча амаллары болгъан, психодиагностика эм айнытыу программала да хайырланыладыла.  Педагог-психологла  хар сабий бла энчи да ишлейдиле. Быллай магъаналы, огъурлу жумушну къыйматлылыгъын а чертип айтырчады.

 

Жангуразланы Нажабат
Поделиться: