«Хыйнычы къайда болса да, ол харипд

Интернетде сюйгенлеге бирге болургъа, ишде жетишимле этерге, байлыкъ жыяргъа, тас болгъан адамны табаргъа болушама, дегенча билдириулеге терк-терк тюберге тюшеди. Телевиденияда уа хар каналда да билгичлеге жораланнган бериуле къуралып, халкъ алагъа сейир этип къарайдыла. Алай исламда   таш салгъанлагъа, адамны къадарын тюрлендирирге кюрешгенлеге кёз къарам къалайды, бу ишле эркин этилемидиле? Бу соруулагъа  жууапны Хасания элни иймамы Мисирланы Тимур береди:

- Жулдузгъа къарап, адамны жашауун, къадарын, ненча сабийи, къаллай байлыгъы боллукъларын билир онг жокъду.  Алай этеме деген а ётюрюкчюдю.   Арап тилде аллай ишге «ассихар» дейдиле. Аны керти затны тюрлендирирге излеген, деп ангылатыргъа боллукъду.  Башхача айтханда, Аллахутала   берген къадарны, сынауланы кётюралмай, аланы харамлыкъ, гюнях иш бла –хыйны бла - алышыргъа излеудю ол.

Файгъамбар айтханды: «Адам хыйнычыгъа келип, аны айтханына ышанса, Мухаммадха тюшген затха (Сыйлы Къураннга) ийнанмайды». (Ахмад, Абу Даут, Термиди).   Дагъыда бир хадис: «Хыйныдан кесигизни сакълагъыз» (Бухари, Муслим).

Хыйны бла кюрешгеннге жаннетге жол жокъду, ол жаханимден чыгъарыкъ тюйюлдю, нек десенг, ол Аллахны аллында кяфырды.    Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, былай айтханды: «Астрология билим алгъан адам хыйныны бир бёлюмюне юйренеди. Аны бла кёп кюрешген а  хыйныгъа кирип барады». (Ахмат).

Шёндю уа къаллай бир адам къатышады бу харам ишге! Мухаммад (АСБ) дагъыда былай айтханды:  «Аллах жаратханды жулдузланы юч зат ючюн. Биринчиден, ала кёкню ариу этедиле. Алагъа къарап, тамашалыкъларына сейирсинесе, Аллахны къарыуун ангылайса, анга махтау саласа. Экинчиси, жолоучулагъа кече жолну кёргюзтюр ючюн. Ючюнчюсю, жулдузла бла шайтанланы урур ючюн. Шайтанла бир бирлерини боюнларына минип, мёлеклени айтханларына тынгыларгъа кюрешедиле. Алай мёлекле жулдузла бла аланы уруп, энишге агъызадыла. Бу юч затдан башхада жулдузланы хайырланнган терс жолдадыла». (Бухари).

Хыйнычыла намаз къылгъанча, Къуран окъугъанча этип, халкъны аллында кеслерин дин адамча кёргюзтедиле. Алай аланы намазлары, тилеклери къабыл болмайдыла, жюреклеринде ийманлары жокъду. Аланы хар этген иши кезбауду, махтасынла, билсинле, адамла манга ийнансынла деп. Алай ол а Аллахха кесин къошууду.

Файгъамбарны (АСБ) энтта бир хадисин айтыргъа сюеме: «Къолуна жипни алып,   тюйюмчек этип, анга тюкюрген хыйны этеди. Ол а ширкди». (Термиди) Дууа жазама деп, адамланы алдагъанланы кёребиз. Юйюнгде хыйны барды деп, аны тапханча этип, кёрмеген кезиуде уа жангысын  къошуп кетгенле да бардыла. Сен а аны биягъы чакъыраса, къоранчла этесе. Бу къагъытны кюйдюр да басдыр, неда кийиминги келтир, дууа жазама деген адамдан  санга хата болмаса, хайыр келлик тюйюлдю. Аллайланы ишлери, жашаулары да алдауду.  Хадисде уа былай айтылады: «Хыйнычы хыйныны кетералмайды, бузалмайды».

Да сора андан къалай къутулургъа боллукъду?  Жаланда Аллахуталаны сёзлери бла. Сыйлы Къуранда  былай айтылады: «Биз мукъминлеге бу Китапны ичинде дарман да, рахмат да тюшюрдюк». Бу аятны магъанасы: муслийманла дарманны, сау болууну жолун Къуранда излерге борчлудула.  Аллахны ыразылыгъы, сууаплылыкъла, жаннет Сыйлы Китапдадыла. Къуранны харфы, сёзю, аяты, сурасы да жюрегинде ийманы болгъан хар бирибизге да дарманды.  

Сыйлы Китапда  былай айтылады: «Хыйнычы къайда болса да, ол харипди». Ала  жинле бла ишлейдиле. Алай адамгъа уа жинни ишине  къошулургъа жарамайды, Аллахутала жинлеге да адамны жашаууна тиерге эркин этмегенди.  

Хыйнычы биреулен башханы къылыкъсыз сюерча, неда кёрюп болмазча этерге кюрешеди, башханы башын къатышдырады, ауруу, къыйынлыкъла тежейди, жашауу къуралмазча, тиширыу эрге чыкъмазча, сабийи болмазча тилекле этеди. Быллай кир, гюняхлы ишлени жаяргъа, адамны эсин къуру алагъа буруп, къайгъыртып турургъа сюеди.  Алай Аллах берген сынаулагъа кёл салып жарсыргъа  жарамагъаны динде айтылып турады.

«Адам хыйнычыгъа келип,  аны айтханына ийнанса, аны намазлары къыркъ кюнню ичинде къабыл болмазла» (Муслим). Намаз  бла бирге бу заманны ичинде сууаплы ишле да къабыл этилмейдиле, хыйнычыны айтханына ийнаннган  кеси да кяфыр болады. Быллай ишге тюшген тобагъа къайтсын, экинчи аны  къайтаргъанны Аллах кечерик тюйюлдю.

Хыйныны заранындан къалай сакъланыргъа боллукъду?  Аллах берген фарзланы заманында толтурургъа, Къуранны кёп окъургъа, «Аят Аль-Курсини» къайтарып турургъа тийишлиди. «Аруууну сау этерге эки дарман барды – Къуран эмда бал»,- деп жазылады   хадисде. Башхасында уа: «Дунияны башында эм иги Зам-Зам сууду. Ол сизге дарманды»,-деп айтылады. Файгъамбар былай дегенди: «Зам-Зам сууну къаллай ниет бла ичсенг, анга болушур» (Ахмат).

Дагъыда Мухаммад (АСБ) къара тминни да санагъанды дарманнга, ол хар ауруугъа да жарайды, ёлюмден башха, дегенди.  «Эм иги дарман – кисингден къан алдыргъан (хиджама)» деген хадисни да келтирирге боллукъду юлгюге   (Муслим). Аман  къан бла бирге уа ауруу, шайтанла да чыгъадыла. Финик ашагъан да хайырлыды саулукъгъа.

Эр киши, тиширыу да ауратын жабаргъа борчлудула.  Шёндю уа жамауатны асламы   къалай кийинеди? Ала уа заранлыладыла, аман кёзге, хыйныгъа ачыкъдыла.  Муслийман кесин гюняхдан сакъларгъа борчлуду, ол уллуду, гитчеди деп къарамай.  

Аллах, шайтандан, хыйныдан, аман кёзден, палахдан сакъла, этген гюняхларымы кеч, деп не къадар кёп тилекле этигиз, тобагъа къайтыгъыз. Намазны заманында толтуругъуз, садакъаны тийишли жерге кёп беригиз,  халал, чомарт болугъуз. Берген къол алгъандан игиди.

Бюгюн этиллик ишни тамблагъа къоймагъыз, жатарны аллында Аллахуталадан кечгинлик тилегиз, тамбла уянырмыса, билмейсе аны. Аллахны атын кёп сагъын, такбир айт, бизни Жаратханнга махтаула сал. Не заманда да бир Аллахха ышан, ийнан, шукур эт, къадарынг ючюн ыразы бол. Ма бу затлагъа къаты болсакъ, Аллахны  ахшылыгъы бла бизге бир шайтан, хыйны заран да жетмез.

Тикаланы Фатима.
Поделиться: