Буйрукъ келир жыл кючюне кирликди

Машинаны жюрютюрге эркинлик алыргъа, неда водитель удостоверенияны алышыргъа, жангы категорияны къошаргъа сюйгенле  борчлу халда медицина тинтиуледен ётерикдиле, наркотиклени неда ичгини  хайырланнганлары бла къалгъанлары сюзюлюп, водитель удостоверенияны алыргъа справка алай берилликди, деген жангылыкъланы юсюнден озгъан ыйыкъда битеу телеканалла да айтхандыла. Ол жаны бла буйрукъну РФ-ни Саулукъ сакълау министерствосу хазырлагъанды, кеси да кючюне 22 ноябрьде кирирге керек эди.

Бу жангылыкъ белгили болгъанлай, битеу къыралда да Наркология диспансерледе уллу очередьле къуралгъандыла, ол санда бизни республикада да. Наркодиспансерни поликлиника бёлюмюню башчысы Жаболаны Виктория бизге айтханыча, медицина справкаланы жаланда быллай энчи медицина учрежденияла  берирге эркиндиле. Алай очередьле уа буйрукъ кючюне кирсе, справканы багъасы иги да кётюрюллюгю, кеси да 3-5 кюнню ичинде хазырланырыгъы бла байламлыдыла. Праваларыны болжалы бошала тургъанла,  алгъадан да къармашып, къоранчларын азайтыргъа кюрешгендиле. 

- Сёзсюз, РФ-ни Саулукъ сакълау министерствосуну буйругъу магъаналыды. Машинаны жюрютюрге излегенле барысы да борчлу халда тинтиуледен ётюп, наркотикле, аракъы ичгенлери бла къалгъанлары ачыкъланырыкъды, жашырын ичгичилик деген ангылам барды, ол санда аллайланы да. Ол а жоллада аварияланы азайтыр деп ышандырады. Алай регионла буйрукъну толтурургъа алыкъа хазыр тюйюлдюле,  сёзге, бизде ол жаны бла оборудование жокъду. Къоншу регионлада да хал алайды. Аппарат а бек багъалыды. Капилляр электрофорезни аппаратын сатып алыргъа кереклисини юсюнден а битеу къырал власть органлагъа белгили этгенбиз,-дегенди ол.

CDT тинтиуле уа адамны баууру не халда болгъанын, ол ичгини дайым да хайырланнганын бла къалгъанын ачыкъларгъа, диагнозну тюз салыргъа онг береди.  «Алай бла ичгичиле, наркоманла справкасыз къалып, машинаны жюрютюрге эркин боллукъ тюйюлдюле. Бу низамны эрттеден да кийирирге керек эди. Жаланда тинтиуле асыры багъалыдыла ансы»,-дейди Жаболаны Виктория.  

Бу жангычылыкъны  юсюнден кесини оюмун къыралны башчысы Владимир Путин да айтханды. Ол айлыкъ 10-11 мингнге жетгенде, адам тинтиуледен ётер ючюн хакъыны жартысын къоратханы терс болгъанын къаты айтханды. 

Ол кюн окъуна РФ-ни Саулукъ сакълау министерствосу   буйрукъну  кючюн тохтатханды. Бу оноуну чыгъарыугъа жууаплы къуллукъчуладан бири ишинден эркин да этилгенди. 

Болсада  регионлада буйрукъну жашауда бардырыргъа хазырланып, ол 2020 жылда 1 июльдан ишлеп башларыгъы белгиленеди. 

Тикаланы Фатима.
Поделиться: