Хорлагъаннга - алтын майдал, ахча да

Къазахстанда эркин тутушуудан XII халкъла аралы эришиу бардырылгъанды, ол СССР-ни кезиуюнде аты айтылгъан политика эм жамауат къуллукъчу, Социалист Урунууну Жигити Динмухамед Кунаевни хурметине къуралгъанды. Анда, 74 килограмм ауурлукъ къауумда жарым финалда Дагъыстандан Магомед Хизриевни хорлап, Къабарты-Малкъардан Багъатырланы Руслан финалгъа ётгенди. Анда 

Гёжефибиз Дагъыстандан Дарсам Джапаров бла тюбеширге керек эди. Алай къаршчы спорт майданнга чыкъмай къалгъаны ючюн, Багъатыр улу болжалдан алгъа «алтынны» къытханды. 

Майдалла бла грамоталадан тышында, Кунаевни мемориалында хорлагъан спортчула, тёреде бола келгенича, тёртюшер минг доллар бла саугъаланнгандыла, деп билдиредиле регионну Спорт министерствосуну пресс-службасындан.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: