Битеукоманда эсепде - экинчиле

Каспийск шахарны Али Алиевни атын жюрютген спорт мекямында тхэквондону WTF тюрлюсюнден «Чемпион» спорт клубну саугъаларына  битеукъырал эришиу бардырылгъанды. Аны чеклеринде дагъыда 10-11-жыллыкъ сабийлеге «DAG OPEN» деген турнир къуралгъанды. Эришиулеге Россейни регионларындан, Къазахстандан бла Азербайджандан 500-ден аслам адам къатышхандыла. 

Анда уллу жетишимле Къабарты-Малкъардан спортчула болдургъандыла – ала битеу да 33 майдал къытхандыла, аладан 13-сю алтындыла. Алай бла биринчи жерлеге кеслерини ауурлукъ къауумларында Элина Тхамокова (27кг.), Милана Бекулова (37кг.), Дарина Багова (44кг.), Бёзюланы Алий (28кг.), Созайланы Артур (30кг.), Камбулат Гусейнов (32кг.), Кантемир Бицуев (33кг), Казбулат Казанчев (37кг.), Ислам Шокуев (41кг.), Дамир Ахметов, Идар Багов (экиси да 45кг.), Нурмухамед Ахметов (65кг.) бла Владимир Монастырский (78кг.) чыкъгъандыла. Битеукоманда эсепде бизникиле экинчиле болгъандыла. Спортчуланы тренерле Амир Ахметов, Тикаланы Индрис, Резуан Бжеников, Беслан Хараев бла Ялдар Кугхондоко юйретедиле.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: