Депутатла Мусукланы Алийни премьер-министрни къуллугъуна салыргъа ыразылыкъларын бергендиле

Тюнене КъМР-ни Парламентини жыйылыуунда депутатла республиканы Башчысы Казбек Коковха Мусукланы Алийни Правительствону таматасына салыуну юсюнден тилегине ыразылыкъларын билдиргендиле.  

КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков,   КъМР-ни Конституциясына тийишлиликде премьер-министрге кандидатны регионну оноучусу кёргюзтгенин, алай Парламент анга ыразылыгъын берирге кереклисин эсгертгенди.

- Алий Тахировични барыбыз да иги таныйбыз.  Аны къырал къуллукъда, экономикада да сынауу, билими уллудула. Ол власть органланы аллында салыннган борчланы бийик даражада толтурлугъуна  ишеклик жокъду,-дегенди ол.

Алай къол кётюрюуню аллында уа Мусукланы Алий депутатланы  премьер-министрни къуллугъунда тамамларыкъ программасы бла шагъырей этгенди. Ол власть органла бек алгъа  къыралны башчысы Владимир Путин РФ-ни айнытыуну миллет борчланы бла стратегиялы муратланы юслеринде май указда белгиленнген жумушланы толтурургъа борчлу болгъанларын, аланы чеклеринде регионда жашау къолайлыкъны ёсдюрюрге, инсанланы  рахматлы жашауларын жалчытыргъа кереклисин айтханды.

Ол программасында экономиканы, социал сфераны айнытыугъа, къырал борчну азайтыугъа бурулгъан жумушланы юслеринден билдиргенди. Аны айтханына кёре, регионну терк айныуун жалчытыр ючюн, республиканы  кесинде чыгъарылгъан продукцияны ёлчемин ёсдюрюрге, промышленностьда, эл мюлкде чыгъарылгъан товарланы кёбейтирге тийишлиди.

Депутатланы докладчыгъа соруулары кёп болгъандыла. Сёз ишчи жерле къурауну, школчуланы хакъсыз окъуу китапла бла жалчытыуну, миллет тиллени сакълауну, льготалары болгъан инсанлагъа дарманла бериуню, цифралы телевиденияны айнытыуну юслеринден баргъанды.

Премьер-министрни кандидатурасын сюзе, Парламентде партияланы фракцияларыны башчылары да сёлешгендиле. Пленар жыйылыуну аллында уа Мусукланы Алий законла чыгъарыучу органны къауумунда болгъан битеу партияланы келечилери бла тюбешип, аланы сорууларына жууапла бергенин айтырчады.

Алай бла битеу оюмлагъа тынгылап, депутатла бирча Мусукланы Алий жанлы къол кётюрюп, КъМР-ни Башчысына аны премьер-министрни къуллугъуна салыугъа ыразылыкъларын билдиргендиле.

Тикаланы Фатима.
Поделиться: