Эм саулукълуланы санында

Кёп болмай Россейни информация агентствосу (РИА) эм саулукълу жашауну къыралны къайсы регионунда бардыргъанларын тинтирча рейтинг бардыргъанды. Аны чеклеринде жамауатны спорт  бла къаллай  бир проценти кюрешгенине, саулукъгъа заран салгъан ишледе  уруннганланы,  тютюн эм аракъы ичгенлени санына да эс бурулгъанды.

Эсеплеге кёре  Россейде  эм саулукълуланы биринчи тизмесине Шимал Кавказны регионлары чыкъгъандыла. Бирси жылладача,  Дагъыстан  91,8 балл  алып алчы  болгъанды.   Чечен  бла  Къабарты-Малкъар да  экинчи бла ючюнчю жерлеге тийишлидиле.  

Саулай алып айтханда, къыралда саулукълу  жашауну сайлагъанланы санына дайым  къошула,  болум иги жанына тюрлене барады.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: