Спортчулагъа бютюн иги онгла къураргъа

Россейни спорт федерацияларыны келечилери «Север Кавказны курортлары»  акционер обществону чакъырыуу бла бийик тау турист комплекслени мурдорларында спортчула жарау этерча базаланы жарашдырыу бла байламлы къуралгъан кенгешге къатышхандыла. 
Аны юсюнден биринчи кере алгъаракъда Ульяновск шахарда ётген «Россия-спортивная держава» халкъла аралы форумда айтылгъанды. Ол башламчылыкъны тюзге санагъанын  РФ-ни Спорт министерствосу да билдиргенди. 
Тюбешиуню ача, компанияны генеральный директору Хасан Тимижев спорт федерацияланы таматаларындан къайсына къаллай бийикликде жарау этсе тап болгъанын айтырларын тилегенди. 
Сёз ючюн, Тау лыжаладан федерацияны толтуруучу директору Валерий Цыганов бла Сноубордну федерациясыны президенти Денис Тихомиров Минги тауну тийресинде  жылны ичинде жарау этип турурча онгла къуралсала сюйгенлерин билдиргендиле. Биатлонистлени союзуну вице-президенти Вадим Мелихов а алагъа жарау этерге  «Архыз» тап келишгенин айтханды. 
Жыйылыуну ахырында Хасан Тимижев аладан базала бла байламлы излемлерин къагъытха тюшюрюп ашырырларын тилегенди. «Келигиз, спортда жетишимлерибиз андан да иги болур ючюн биригип, хар бирибиз да оюмларыбызны  ачыкъ айта ишлейик», - дегенди ол. 

 

Къасымланы Аминат.

Свежие номера газет Заман


16.11.2018
14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018