Кавказны къыйматлары бла шагъырейлендириу

Къабарты-Малкъар Республиканы делегациясы  «Болгарияда Шимал Кавказны ыйыгъы»деген фестивальгъа къатышады.  Анда СКФО-ну маданият эм турист онгларыны  юслеринден презентацияла боллукъдула, бизнес  бла байламлы келишимле да этилликдиле. 

Форум 16 сентябрьге дери Бургас, Варна,  Несебр  шахарлада ётерикди. Программада бизнес-сессияла, халкъ  чыгъармачылыкъны кёрмючлери боллукъдула, тепсеу коллективле да хунерлерин кёргюзтюрюкдюле.  Сёз ючюн, ары келгенле Мокъаланы Дина жарашдыргъан таулу кийизле бла шагъырейленирикдиле, Мусукаланы Руслан, Ауес Зеушев, «Балкария» эм «Кабардинка» коллективле уа республиканы жыр эм тепсеу искусствосун ачыкъларыкъдыла.

Фестивальны ишчи кесегине турист, санатор-курорт  сфераны, эл мюлк эм производстволу комплекслени келечилери къатышырыкъдыла.  

Проект «Посети Кавказ»  фонд къурап, Россейни Север Кавказны ишлери  жаны бла  министерствосуну болушлугъу бла бардырылады жашауда. Ол башламчылыкъны Болгарияны туризм жаны бла министерствосу да къабыл кёрюп, къошумчулукъ этгенди. 

РФ-ни Север Кавказны ишлери  жаны бла  министрини орунбасары, проектни куратору Одес Байсултановну оюмуна кёре, быллай тюрлю жумушла къыралла аралы политиканы кючлейдиле. Фондну таматасы Станислав Аристов да тыш къыраллы туристле Кавказны сейир эм бай табийгъаты бла, аны байлыкъларын кеси кёзлери бла кёрселе неден да иги боллукъду, дегенди.

Таппасханланы Аминат.
Поделиться: