Ишчи жерле бла жалчытхан предпринимательлеге - энчи кёзден къарау

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну башчысы Мусукланы Алий бардыргъан кезиулю кенгешде правительствону бир ненча бегимини проектлери сюзюлгендиле эм къабыл этилгендиле.
Биринчиден, КъМР-ни финансла министри Жыр-Аслан Бештоков республиканы былтыргъы бюджети къалай толтурулгъанын билдиргенди. Ол айтханыча, анга битеу да 25,1 миллиард сом тюшгенди.  Ол санда 9,8 миллиард сом налогла бла эмда андан башха тёлеуле бла келгендиле. Энтта да 15,3 миллиард сомну ол неда бу программала, неда амалла бла (сёз ючюн, дотацияла бла) къырал бергенди.
Къоранчланы юсюнден айтханда, ала тюшюрюлген файдадан эсе асламыракъ болгъандыла – 27,8 миллиард сом. Бюджетни бу кесеги, министр билдиргеннге кёре, 91,2 процентге тамам этилгенди. Бу ахчаны асламысы - 21,3 миллиард сом – социал магъаналы жумушланы тамамлаугъа къоратылгъанды. Ары билим бериу, саулукъ сакълау, социал политика бёлюмле киредиле. Энтта да 1,3 миллиард сом а май буйрукъланы толтуруугъа жиберилгенди.

Республиканы борчу быйылны аллында 12,1 миллиард сом эди. Ол санда банк кредитле - 5,6 миллиард, бюджет кредитле - 6,1 миллиард эмда къырал гарантияла 368,8 миллион сомну тутхандыла.
Келир айны биринчисинден башлап, Россейде айлыкъны эм аз ёлчеми 11163 сом боллугъун да билдиргенди министр. Республиканы бюджет сферасында уруннганланы бу жаны бла онгдурур ючюн 119,3 миллион сом керек боллукъду. Тийишли дотацияны уа РФ-ни Правительствосу берликди.
 «Къабарты-Малкъар Республиканы айнытыуну корпорациясы» акционер обществону уставной капиталыны ёлчемин кёбейтирге да оноу этилгенди. «Аны юсю бла 537,6 миллион сомгъа акцияла чыгъарыллыкъдыла. Аны 500 миллиону - къыралны бюджетинден, къалгъаны уа республиканыкъындан берилликди. Акцияла уа КъМР-ни Жер эм ырысхы бла байламлы халланы министерствосуна ётдюрюллюкдюле», - дегенди министрни къуллугъун толтургъан Уяналаны Таймураз.
Россейни Правительствосу ишсизлени санын азайтыр ючюн регионлагъа субсидияла берликди. Къабарты-Малкъаргъа 73 миллион сом жетерикди. Урунуу, иш бла жалчытыу эмда социал къоруулау министр Тюбейланы Альберт айтханнга кёре, бу ахчагъа, биринчиден, алты жюзге жууукъ уруннган адамны билимлерин ёсдюрюу эмда жангы усталыкълагъа юйретиу курслагъа жиберирге умут барды. Ол асламысында туризм эмда къурулуш сферала бла байламлыды. Курсла уа Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетде эмда «Къурулушчу» лицейде бардырыллыкъдыла.
Дагъыда бизнес бла кюреширге сюйгенлеге себеплик этилликди. Артыкъда экеуленнге неда андан аслам адамгъа ишчи жерле къурагъанлагъа. Тийишли конкурс сайлауланы ётген бизнесменлеге 200 мингишер сом чакълы берилликди. Къуралгъан ишчи жерлеге къарагъанда уа бегирек да жаш адамлагъа бла сакъатлагъа онг берилгенине эс буруллукъду.
Субсидияны хайыры бла дагъыда быйылны выпускниклерине предприятиялада бла организациялада стажировка ётерге амал табыллыкъды. Башхача айтханда, алагъа биринчи юч айны ичинде иш хакъ тёленип турлукъду. Тюбейланы Альбертни оюмуна кёре, иш кёллю жаш тёлюге бу амал уллу себеплик этерикди.
Талай бегим бла тюрлю-тюрлю мюлкле республиканы иелигинден муниципалитетлеге берилгендиле. Ол санда Зольск районда Кичибалыкъ эм Псынадаха элледе Маданият юйле (экилерини да багъасы 54,1 миллион сом) эмда сабийлени ташырча бир ненча автобус. Дагъыда Къабарты-Малкъарны бла Тверь областьны Правительстволарыны араларында экономика, сатыу-алыу, культура, социал эмда илму-техника жаны бла байламлыкъла жюрютюуню юсюнден келишимни проекти къабыл этилгенди. Тырныауузда вольфрам-молибден магъаданны чыгъарып эмда жарашдырып башлау бла байламлы проектни тамамлаугъа себеплик этген ишчи къауум да къуралгъанды. 
Андан сора билим бериу, культура, спорт, ЖКХ, жол мюлк бла байламлы бир ненча бегимни проектлерине къаралгъанды. Ахырында келир айда байрамланы бардырыуну юсюнден къысха сёлешиннгенди эмда хауаны температурасы кётюрюле баргъаны себепли юйлеге жылыу бериу кезиуню 16 апрельде жабаргъа боллукъду деп эсгертилгенди.

Свежие номера газет Заман


09.11.2018
07.11.2018
06.11.2018
02.11.2018