Жамауат палатаны къауумун къурауну низамы тохташдырылгъанды

КъМР-ни Парламентини президиумуну повесткасы бу жол бай болгъанды – депутатла 40-дан аслам сорууну сюзгендиле. Аны спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. 
Ол санда «КъМР-ни Жамауат палатасыны къауумуну ючден бирин Парламент тохташдырыуну низамыны юсюнден» бегимни проектине къаралгъанды.  Документ 2016 жылда 23 июньда къабыл кёрюлген «РФ-ни субъектлеринде жамауат палаталаны къурауну эм ишлерини битеулю принциплерини юсюнден» 182-ФЗ номерли  Федерал законнга кёре жарашдырылгъанды. 
- «КъМР-де Жамауат палатаны юсюнден» республикалы законну 9-чу статьясына тийишлиликде аны къауумуну ючден бирин Парламент къурайды. Алгъын а законла чыгъарыучу баш орган бу ишге къатышмагъанды. Бегимни проектинде уа бу структураны къауумун жарашдырыуну низамы тохташдырылгъанды», -деп ангылатханды Культура, граждан обществону институтларын айнытыу эм асламлы информация органла жаны бла комитетни башчысы Борис Паштов. Документ депутатлагъа, Парламентни Аппаратыны право жаны бла управлениясына   берилгенди. 
Депутатла Приморский крайны Законла чыгъарыучу жыйылыуу  РФ-ни Къырал Думасыны башчысы В.Володиннге этген тилекни да сюзгендиле. Анда хауле жаныуарла бла къаллай мадарла толтурургъа кереклиси жаны бла федерал закон жарашдырыуну юсюнден айтылады. Депутатла бу ишни магъаналылыгъын белгилеп, аны бирча тюзге санагъандыла. 
Нальчик шахарны «3-чю номерли сабий музыкалы школу» къошакъ билим бериу учрежденияны баян эм аккордеон классланы устазы Людмила Карданованы, фортепиано классны устазы Людмила Хаткутованы эмда Парламентни депутаты Александр Шевченкону, «Адамей» обществону коммерциялы директору Байдаланы Салихни  Парламентни Сыйлы грамотасы бла саугъаларгъа оноу этилгенди. 
Кенгешни ахырында Татьяна Егорова парламентарийлени адамланы приёмгъа алыугъа энчи эс бурургъа чакъыргъанды.

 

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018