Хар къайда да инвесторлагъа къолайлы халла къураргъа

Тула шахарда Россей Федерацияны Генеральный прокурору Юрий Чайка оператив кенгеш бардыргъанды. Анда сёз Приволжск,Север-Запад, Шимал-Кавказ, Ара эмда Юг федерал округлада инвесторланы эркинликлерин къоруулауну юсюнден баргъанды. Анга Къабарты-Малкъардан республиканы прокурору Олег Жариков бла Предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла уполномоченный Юрий Афасижев чакъырылгъандыла.
Кенгешни ишине Россей Федерацияны Президентини Ара федерал округда толу эркинликли келечиси Ольга Атюкова, РФ-ни промышленность эмда сатыу-алыу министри Денис Мантуров, Россей Федерацияны министри Михаил Абызов, Тула областьны губернатору Алексей Дюмин, предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла организацияланы бла жамауат биригиулени келечилери, РФ-ни Генеральный прокуроруну орунбасарлары, бу органны бёлюмлерини таматалары, Приволжск, Север-Запад, Шимал-Кавказ, Ара эмда Юг федерал округлагъа кирген субъектлени келечилери, Москва, Приволжск, Север-Запад эмда Юг транспорт прокурорла, Россей Федерацияны субъектлеринде предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла уполномоченныйле къатышхандыла.
Жыйылыуну юсюнден айта, Юрий Афасижев анда власть органланы бла инвесторланы араларында халлада право жаны бла тюбеген кемчиликлени, инвестиция келишимле этилгенде асыры кёп документле изленнгенини юсюнден сёлешиннгенин белгилегенди. Андан сора да, зор бла спонсорлукъ этдирген, проектлени бардырыргъа жерле бёлюннгенде предпринимательлени эркинликлерине бузукълукъла этилген, конкуренциягъа чек салыннган, бизнесменлеге законсуз административ ишле ачылгъан, тыш экономика ишге къатышханланы эркинликлери сансыз этилген шартла да туура этилгендиле.
-Толтурулгъан къырал эмда муниципал жумушла ючюн ахча заманында тёленмегени да къыйын проблема болгъанлай къалады. Прокуратураны къатышханыны хайырындан беш федерал округда предпринимательлеге 52 миллиард сомдан артыкъ къайтарылгъанды. Бу ишде Къабарты-Малкъарны прокуратурасыны да юлюшю барды,-деп, Юрий Афасижев анга шагъатха быллай шарт келтиргенди: къырал эмда муниципал контрактлагъа кёре  жыйышдырылгъан борч жабылгъанды, битеу да 946 миллион сомдан артыкъ тёленнгенди.   
Мадарла этилгенлерине да къарамай, контроль-надзор органланы тинтиулери бла байламлы тарыгъыула да тохтамайдыла. Къабарты-Малкъарны прокуратурасы, башха субъектленикилеча,  сылтаусуз  тинтиуле бардырыуну тохтатыр, федерал законну излемлерине бузукълукъ этиу шартланы ачыкълар ючюн къаты кюрешеди. Жаланда быйыл республиканы прокуратурасы контроль-надзор органлагъа 277 тинтиуню бардырыргъа къоймагъанды, сылтаусузгъа санап.
Предпринимательлик жаны бла уполномоченныйле къуралгъанлы бери да бизнес бла кюрешгенлени административ жууапха тартханда хар бирине энчи къараргъа керекди деп айтылгъанлай келеди. Кенгешде  биринчи кере этилген бузукълукъ ючюн тазир салыуну эсгертиу бла алышындырыргъа кереклиси айтылгъанды.  Гитче эмда орталыкъ предпринимательлени эркинликлерин сакълаугъа да уллу эс буруллукъду. 
Кенгешде  субъектлени прокурорларына бизнес-омбудсменле, предпринимательлени биригиулери бла да  бирге ишлеуню айнытыргъа кереклиси эсгертилгенди. «Ол жаны бла биз республиканы прокуратурасы бла бир тил табалгъанбыз. Бирге приёмла бардырабыз, тарыгъыулагъа бла тилеклеге къарайбыз»,-дегенди Юрий Афасижев.

 

Залина Ошнокова.

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018